Home

Diskrimineringsgrunder övningar

Övningarna i O/liKa bygger på att inkludera deltagarna och ta tillvara på deras diskrimineringsgrunder etnicitet, funktionsnedsättning, kön, könsidentitet, religion, sexuell läggning och ålder presenteras. Denna presentation är tänkt att kunn Här får du checklistor, vägledningar, guider, exempel, tips, e-utbildningar, informationsblad m.m. som hjälp i det förebyggande arbetet mot diskriminering OM DISKRIMINERINGSGRUNDER Enligt diskrimineringslagen måste alla diskrimineringsgrunderna samt sexuella trakasserier finnas med i kartläggningarna som ligger till grund för de förebyggande åtgärderna i Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkningar Diskrimineringsgrunder: Enligt den svenska diskrimineringslagstiftningen finns sju diskriminerings-grunder: ålder, Ett urval av övningar från Tema 3 som tar 60-90 minuter. Övning: Privilegiepromenad Övning: De mänskliga rättigheterna och barnkonventione Definitioner av diskrimineringsgrunder och olika former av diskriminering är en kunskapsfråga, men att arbeta för att få sin likabehandlingsplan levande är en aktivitet - normer, klimat, är något vi gör. Tillsammans gör vi små handlingar i vardagen som ger relationerna, Med en rätt enkel övning som.

ÖVNING 1: DISKUSSIONSÖVNINg Syftet med diskussionsövningen är att problematisera begreppet demokrati RFK DWW HOHYHUQD UHÁHNWHUDU NULQJ GHPRNUDWLQV GLOHPPDQ Gör såhär: Ge en introduktion till hur demokratin fungerar i Sverige (se faktatext ovan). Förklara att demokratins styrka och svaghet ligger i att den tillåter det mesta Dessa sju saker är våra diskrimineringsgrunder. Nu ska vi förklara vad de betyder. 1. Kön. Kvinnor, män och transsexuella kan bli diskriminerade på grund av kön. En person som är transsexuell kan vara någon som vill ändra kön eller som har ändrat kön. Det är förbjudet att diskriminera någon på grund av kön. 2

Stöd & verktyg i arbetet mot diskriminering D

Respekttrappan syftar till att öka kunskap och nyfikenhet för området respekt och jämlikhet. Genom en blandning av fakta och upplevelser får deltagarna på ett lustfyllt och pedagogiskt sätt reflektera, samtala och lära sig mer om olika privilegier, normer och diskrimineringsgrunder Diskriminering blandas ofta ihop med människors värderingar. Men diskrimineringslagen reglerar inte människors värderingar eller åsikter i form av rasism eller homofobi. Lagen reglerar handlingar som kan leda till diskriminering Diskriminering övningar. Av Hans Ingvar Roth - Låga priser & snabb leverans vi och dom. Övningarna i makttemat berör frågan om vilken roll makt spelar i arbetet mot fördomar och diskriminering. Det femte och sista temat är avslutning & utvärdering. Här finns det tips på övningar som är bra för att avsluta en workshop eller utbildning om fördomar och diskriminering med. Efter det har ytterligare sju diskrimineringsgrunder tillkommit. Etnisk diskriminering blev förbjudet 1994. År 1999 blev det förbjudet att diskriminera människor på grund av religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och på grund av sexuell läggning

Diskrimineringsgrunder - Verktygslåd

Syfte Att eleverna får granska sina läromedel utifrån ett normkritiskt perspektiv.Att eleverna övar sig på att granska, analysera och ifrågasätta normer och attityder i sina läromedel. Gör så härDela upp eleverna i grupper.Varje grupp får ett eller flera läromedel att granska beroende på omfattningen av materialet.Efter granskningen sammanställer varje grupp sina granskninga Värdegrund är alltid ett aktuellt tema. Idag tänkte jag tipsa om ett antal program om vänskap och mobbning som du kan använda i skolan. Program som ger br De får göra ett antal övningar kopplat till ämnet och möjlighet om att prata om vilka diskrimineringsgrunder som finns. De som försvarar stereotypa bilder tycks ofta bara se och känna till just den bild de försvarar - och se den bilden som är unik, medan de som känner igen stereotyperna ser repetitionen av samma bilder om och om igen genom historien och i samtiden Byrån erbjuder information och utbildning till skolor, fackförbund, företag och organisationer. Välkommen till Byrån mot diskriminering i Östergötland Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre. Har du frågor rörande en specifik film ska du kontakta filmens Kontaktperson

Definition av respektive diskrimineringsgrund. Kön: att någon är kvinna eller man. Könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kö Ju tidigare trygghetsarbetet kan påbörjas desto bättre. Friends u tbildning sinsatser syftar till att ge kunskap och konkreta verktyg som stödjer ert arbete med att förhindra och förebygga kränkningar samt främja allas lika värde. Genom att inkludera såväl barn och personal som vårdnadshavare i trygghetsarbetet når ni tillsammans målet med en trygg och jämlik förskola Ordet intersektionalitet kommer från engelskan intersection, som kan betyda vägkorsning eller skärning. Det används för att beteckna hur olika maktordningar och diskrimineringsgrunder påverkar och ibland förstärker varandra, en enskild maktordning kan inte förstås oberoende av andra Diskriminering innebär att du blir sämre behandlad än någon annan, inte på grund av vad du kan eller dina betyg, utan på grund av egenskaper som du inte kan påverka. I lagstiftningen skiljer man på sex olika former av diskriminering och det finns sju olika diskrimineringsgrunder, exempelvis kön och ålder Det finns sju diskrimineringsgrunder. En av dessa är funktionsnedsättning. Övning. Utifrån vad ni har läst och lärt er i detta avsnitt får ni nu möjlighet att diskutera hur det här berör er och den verksamhet ni arbeta inom. Övningsinstruktioner. Hur: Diskutera i grupp

5 Diskussion: Din inre bild Tidsåtgång: ca 20 minuter Syfte: Att få deltagarna att diskutera och reflektera över vilka normer man bär med sig och hur det kan påverka mötet med barn och ungdomar som vi möter. Material som behövs: Deltagarnas utskrifter från övningen Din inre bild i webbutbildningen Normer och diskriminering.Sidan 13 i dett Övningsbank- Normkritiska övningar Dokumentet innehåller en övningsbank med normkritiska övningar som kan användas med olika målgrupper. du till en inkluderande arbetsmiljö innehåller fem checklistor som tillsammans omfattar diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder Diskrimineringsgrunder med förebyggande åtgärder 4 Förebyggande och pågående arbete för den psykosociala miljön och likabehandling. 6 Grupp- och elevstärkande övningar sker regelbundet i såväl klasserna under lektionstid som på fritidstid, ibland i enkönade grupper diskrimineringsgrunder. Nytt är också en skyldighet att genomföra arbetet med aktiva åtgärder enligt ett övergripande ramverk. Det har också införts en skyldighet att ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier

Arbeta med case & reflektionsövningar - Genuspedagog

 1. På malmo.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor
 2. eringslagen i arbetet mot sexuella trakasserier. Båda lagarna ställer krav på dig som arbetsgivare men kan också fungera som ett stöd. Här får du information om vad du behöver göra för att uppfylla kraven i båda lagarna
 3. Övningar Ett steg framåt, övning om privilegier, se bilaga 2. Diskussion Be deltagarna diskutera fler exempel på när barnkonventionen bryts i Sverige. 3. Vad är en norm? Innehåll Börja gärna med diskussion, se nedan. Efter det kan du fästa vikt vid att en norm bestämmer vad som är normalt eller inte

6 BIlaga 2: Diskrimineringsgrunder.. 17. 4 1 Bakgrund 1.1 Följande verksamheter omfattas av planen Förskolan Uroxen Uteförskolan Vinden Förskolan Mammuten 1.2 Förskolans och skolans ansvar praktiska övningar ledde till en ökad öppenhet mellan pedagogerna Akademikerförbundet SSR har tecknat ett nytt kollektivavtal med arbetsgivarna Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona. Avtalet gäller för medlemmar i kommuner och regioner och är på fyra år diskrimineringsgrunder som tidigare. (DO, BEO & Skolinspektionen, 2009, s. 14) Trots att ålder och könsöverskridande identitet och uttryck numera är fastslagna diskrimineringsgrunder finns det alltså inget krav på förskolor, skolor och fritidshem att arbeta förebyggande mot diskriminering som har anknytning till dessa För andra diskrimineringsgrunder än kön finns sedan 2000 två direktiv om diskriminering. Det är dels direktivet mot etnisk diskriminering (direktiv 2000/43/EG) som omfattar diskrimineringsgrunderna ras och etniskt ursprung, dels arbetslivsdirektivet (direktiv 2000/78/EG) som omfattar diskrimineringsgrunderna religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder och sexuell läggning Skolan är en plats för lärande, men tyvärr så är det även för många av Sveriges elever och personal en plats för otrygghet. Trots att Sverige under många år har drivit ett omfattande arbete för att alla ska ha rätt till samma utbildning och inte bli särbehandlade så är det tyvärr inte fallet i hela landet

Mänskliga rättigheter. De mänskliga rättigheterna handlar om att du ska kunna leva ett bra liv. Du har rätt till utbildning och sjukvård. Du har rätt att bli rättvist behandlad och rätt att fly till ett annat land om du är i fara övningar utifrån trygghetsplanen. Detta är fastställt i skolans kalendarium (tt-timmen). Varje månad möter trygghetsrepresentanten forumgruppen i sitt lag (ca 8 Kränkande behandling och samtliga diskrimineringsgrunder. 4.3 Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggninge Diskrimineringsgrunder 4 Diskrimineringsgrunder med förebyggande åtgärder 4 Social träning/livskunskap: Grupp- och elevstärkande övningar sker regelbundet i såväl klasserna under lektionstid som på fritidstid, ibland i enkönade grupper. Annan kränkande behandling/Mobbnin 3. Diskrimineringsgrunder som omfattas - samtliga 4. Beskrivning - elever och lärare visar upp skolan och skolarbetet. Vårdnadshavare får möjlighet att ta del av skolans arbete och samtidigt umgås med andra vårdnadshavare, lärare och barn. Syftet är att eleverna får visa upp sitt arbete, ökad samvaro mellan elev, vh och personal

Syftet med arbetet är att du ska få kunskap om diskrimineringsgrunderna, om olika etniska tillhörigheter och hur vi bemöter varandra. Syftet är också att arbeta för att få kunskap om mänskliga rättigheter och människors lika värde och att arbeta för att detta alltid ska respekteras gruppstärkande övningar. Vi arbetar aktivt med tydliga strukturero och genomtänkta grupper Vi har haft trygghetsvandring. Pedagoger är värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande so Unionen har tagit fram checklistor som omfattar samtliga diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen. Använd dem vid samtal på arbetsplatsen om hur arbetsmiljön kan göras mer inkluderande utifrån kön, ålder, etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning samt sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck

Diskrimineringsgrunder Kön Positiv särbehandling Könsidentitet eller könsuttryck Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Funktionsnedsättning Sexuell läggning Ålder Arbetsmaterial - metoder, övningar och checklistor Gruppdiskussion Nulägesanalys Diskussionsfrågor Case Diskussionsmetoden 4 hörn Checklistor Region Kronoberg arbetar med ett hållbart, långsiktigt perspektiv för utveckling, tillväxt och en god hälso- och sjukvård som ska möta människors behov Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö

3 Inledning Enligt skollagen1 ska alla skolor upprätta en plan mot kränkande behandling och enligt diskrimineringslagen2 ska det finnas en samlad dokumentation för att förhindra diskriminering, trakasserier och repressalier. Denna plan innehåller både det som skollagen och som diskrimineringslagen föreskriver diskrimineringsgrunder: kön, sexuell läggning, könsidentitet och uttryck, ålder, etnisk metoder till att kommunicera en övning. Men även teoretiska modeller kring pedagogik och metodik samt praktiska metodövningar. Utbildningen genomförs i samverkan med Linnéuniversitetet gruppstärkande övningar • Extra corona-möten för elevrådet där aktuell information ges av skolsköterska, rektor och trygghetsvärd. Kränkande behandling och samtliga diskrimineringsgrunder. Mål Öka tryggheten i skolans utomhusmiljö för att minska konflikter. Åtgär UR gör radio- och tv-program för dig som vill förstå världen. På ur.se kan du söka lediga jobb, kontakta oss för samarbeten och få veta mer om vad UR gör och varför För dig upp till 18 år. Prata med en kurator, eller med andra unga i Forum. Kolla in filmer och lyssna på poddar om viktiga ämnen

Våra utbildningar varvar kunskapspass med övningar och diskussion. Vi lägger stor vikt vid deltagaraktivitet och tid för att tänka tillsammans. förebygga diskriminering i samhället utifrån samtliga diskrimineringsgrunder och samhällsområden som är skyddade enligt lag. I praktiken gör vi det genom: 1 Diskriminering betyder att du behandlas sämre trots att du borde bli behandlad likadant som alla andra. Diskriminering är inte tillåtet i Sverige. Det spelar ingen roll vilken hudfärg du har, vilket kön du har, vilken gud du tror på eller om du kan gå eller inte. Ingen får bli sämre behandlad! Vi har sju diskrimineringsgrunder i Sverige

Diskrimineringslagen och religion som diskrimineringsgrund. Föreläsning 1 (12:56) - låst Övning 1 - Separata badtider (2:46) - låst Övning 1 - Genomgång (2:41) - låst Religiösa/kulturella önskemål utifrån ett värderingsperspektiv. DEMO - Föreläsning 2 (2:40) DEMO. diskrimineringsgrunder. Särskilt fokus läggs på sexuell läggning och etnicitet. ingår övningar i samtalsmetodik samt andra övningar för samarbete, i såväl elev- som vuxengrupp. - Teorier om gruppers fungerande i lärandesituationer. Utifrån dessa teoretiska perspekti Övningarna kan därför göras om, eller hoppas över, beroende på vad fokus och intresse ligger i studiecirkeln. lade diskrimineringsgrunder. Mångfaldsarbete handlar om att uppvärdera, använda och värna om olikheterna istället för att motarbeta eller inte låtsa

De träffas en vårkväll i den avlånga lokalen Ascom och Catella i Kårhuset. Den här omgången är det mottagningskommittéerna från Teknisk fysik, Elektro, Maskinteknik och Arkitektur som ska genomgå workshopen om mångfald på Chalmers. Ett 30-tal engagerade chalmerister är på plats, alla överens om at (prop 2007/08:95) * * Positiv särbehandling ej möjligt vid lön * * Regelverk Diskrimineringsskyddet Diskrimineringsgrunder Diskrimineringsformer Bevisning vid diskriminering Exempel - diskriminering vid rekrytering Exempel - lönediskriminering Sanktioner och preskription Program Regelverk FN- konventioner Europakonventionen EU-lagstiftning Svenska grundlagar Arbetsrättslig lagstiftning. Deltagarna får genom diskussion och övningar en ökad förståelse för vad normer är, hur normer ändras, vad de innebär för samhället, för egen verksamhet och för individen. Vi går igenom hur er verksamhet kan arbeta för att utmana begränsande normer så att alla känner sig välkomna, inkluderade och har samma möjligheter att delta och påverka Lika villkor avseende samtliga diskrimineringsgrunder. Undervisning. Föreläsningar, övningar, grupparbeten, seminarier, laborationer, fältarbete och exkursioner. Exkursionerna är obligatoriska. På kursen förekommer även ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering. Examinatio

Kristinebergskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Fritidshem, förskoleklass och 1-9 Läsår: 2019/202 Diskrimineringsgrunder De sju diskrimineringsgrunderna (utförligare förklaringar finns i Planen mot diskriminering och kränkande behandling) finns med i diskrimineringslagen och omfattar kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck eller ålder de diskrimineringsgrunder som lagen hänvisar till. Vid Linnéuniversitetet pågår en revision av jämställdhetsarbetet tillförmån för Lika villkorsarbete, övningar och fördjupad läsning. Tanken var att lärosätena själva skulle kunna bygga paket efter eget behov skulle vara bra att samla texter, övningar och material och sortera dessa utifrån diskrimineringsgrunderna. Detta särskilt för att komma åt de diskrimineringsgrunder som vi sett är svåra att nå. Vi ser också att vi bör använda tolk/studiehandledare mer som en länk mellan olika språk, skolformer och kulturer Lika villkor avseende samtliga diskrimineringsgrunder. Undervisning. Föreläsningar, praktiska övningar och datorövningar. Examination. Muntliga och skriftliga redovisningar av övningar och uppgifter, samt aktivt deltagande i obligatoriska moment (4 hp). Datorintroduktion (1 hp)

6 Lektionsupplägg För Att Arbeta Med Demokratiuppdraget I

7. Övning i klinisk undersökningsmetodik (KUM) - neurologstatus (obligatorisk närvaro - var god se information under separat rubrik: Klinisk Undersökningsmetodik) 8. Självtest etik och mänskliga rättigheter (obligatoriskt - ligger under Examination) 9 kunskap avseende olika diskrimineringsgrunder. För psykologexamen skall studenten visa kunskap om områdets vetenskapliga grund, relevanta genom laborativa övningar och genom administration till klient. 9. Biologisk psykologi, 15 högskolepoän Genom en blandning av fakta och upplevelser får deltagarna på ett pedagogiskt sätt reflektera, samtala och lära sig mer om olika privilegier, normer och diskrimineringsgrunder. Respekttrappan är självinstruerande och utformad för att vem som helst ska kunna både hålla och delta i en övning - oavsett förkunskaper

Arbetet ska omfatta sju diskrimineringsgrunder och göras inom fem områden. För er som inte vill ha så mycket teori håller vi praktisk workshop med vardagsnära, branschrelaterade övningar för att öka medvetenheten om vad ett arbete med likabehandling och jämställdhet kan innebära och få konkreta tips på hur en kan börja direkt Här hittar ni alla utbildningas typer som Teskedsorden erbjudre för företag och organisationer inom mångfald, värderingar och respekt Humana arbetar för allas rätt till ett bra liv. Enligt forskning är HBTQ-personer överrepresenterade bland personer med psykisk ohälsa. Därför är det naturligt att vi nu tagit första.

ÖVNING FÖR SH1A1 OCH SH1B Diskriminering är en viktig förklaring till fattigdom och utanförskap - både i Sverige och i resten av världen. Men vad är egentligen diskriminering? I den här övningen får eleverna undersöka det. Diskriminering innebär att människor på grund av till exempel kön, sexuell läggning elle någon diskrimineringsgrund kränker ett barns eller en elevs värdighet. Med elev avses den som utbildas eller söker till annan utbildning än förskola som och lekar/övningar om känslor och relationer, närvarande uppmärksamma aktiva pedagoger som är goda förebilder

ovanstående diskrimineringsgrunder. Indirekt diskriminering Någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer enligt diskrimineringsgrunderna, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har et Diskrimineringsgrunder: Främja likabehandling oavsett kön Mål: Vi bemöter barn och elever som individer och skapar möjlighet för alla att få utrymme och inflytande på ett jämlikt sätt oavsett kön. Vi har ett normkritiskt förhållningssätt och respekterar alla människors lika värde 2 INNEHÅLL • Bakgrund • Syfte • Definition av diskrimineringsgrunder • Definition av målgrupper • Förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling • Uppmärksamma och anmäla trakasserier och kränkande behandling ! Utreda ! Trygghetsgruppen ! Åtgärda Följa upp ! Dokumentera • Plan för åtgärder, som skall påbörjas oc Diskrimineringsgrunder, bilaga 1 Begrepp, bilaga 2 Ärendegång, bilaga 3 . Samtalsprotokoll, bilaga 4 2 SKOLANS VISION SAMT DELAKTIGHET: På Syrholns skola ska ingen elev bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande Vi har samtal och övningar med eleverna kring värdegrunden. V

skyldigheten att arbeta med aktiva åtgärder har utvidgats till att omfatta alla diskrimineringsgrunder. Arbetet med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjlig-heter ska omfatta diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identite ÖVNING FÖR SH1A1, SH1B, SH2, INT. RELATIONER MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I EN PANDEMI Vi genomlever just nu en pandemi som saknar motstycke sedan spanska sjukan svepte över världen för hundra år sedan. Det nya coronaviruset får enorma konsekvenser på många områden, inte minst när det gäller mänskliga rättigheter lärobokssidorna i sitt övriga lektionsinnehåll; i bilder, texter, samtal, övningar och exempel på tavlan (Bromseth 2010:43). Efter kursen föddes idén till denna studie, mångfald utifrån alla sju diskrimineringsgrunder (jfr Lahdenperä 2011) 7 2 Bakgrund 2.1 Sfi,. sju diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. samtal och övningar, vilket har inneburit ett ständigt reflekterande oc

Sju diskrimineringsgrunder (på lättläst svenska) D

Spela upp övningen Olikheter - diskrimineringsgrunder i svensk lagstiftning Kön: Biologiskt kön kvinna eller man, omfattar också den som har eller avser att korrigera sitt kön. Etnisk tillhörighet: Nationellt eller etniskt ursprung hudfärg eller liknande förhållande Det är också ett plus att varje övning är kopplad till någon eller några av de sju diskrimineringsgrunderna. I slutet av boken finns ett register över övningarna uppdelat efter just de diskrimineringsgrunder som de är kopplade till. I bokens andra del får vi vår verktygslåda Vi hade diskussioner, såg filmer och gjorde övningar och uppgifter som på olika sätt öppnade deras ögon kring normer rörande kön, sexualitet, funktionalitet, religion, diskriminering och kränkande behandling, och dels specifika frågor utifrån varje diskrimineringsgrund Inom varje grupp finns mellan 10-15 övningar som pedagogerna kan genomföra i sitt klassrum. Dessa övningar har i syfte att öka förståelsen för olikheter, varandra och hur man är mot varandra på ett schysst sätt. Utöver detta innehåller detta dokument förebyggande arbete med samtliga diskrimineringsgrunder

Kränkande behandling, mobbning och diskriminering - Skolverke

I slutet av boken finns ett register över övningarna uppdelat efter just de diskrimineringsgrunder som de är kopplade till. I bokens andra del får vi vår verktygslåda. Här presenteras brytiga text-, bild- och dramaövningar och exempel på hur vi kan arbeta normkreativt med boksamtal, författarbesök, sagostunder och andra bokaktiviteter Ett aktivt arbete med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön gör att kränkande särbehandling inte får fäste på arbetsplatsen. I OSA-kollen finns stöd och verktyg att jobba förebyggande tillsammans på arbetsplatsen Vi kommer att ha lärarledda lektioner, läsa fakta texter samt göra övningar i klassrummet. Vi kommer även kolla på film. Vi kommer arbeta fram tills det är val samt föra diskussoner efter valresultatet. Bedömning. Bedömning kommer att se genom olika övningar och mindre test (muntliga och skriftliga) i klassrummet Bibliotekspersonalen hjälper till att leta fram bra barnböcker som täcker in alla diskrimineringsgrunder. Boken Normkreativitet i förskolan innehåller många praktiska övningar. Häromdagen provade Linda och Katarina en påklädningslek med 4-5-åringarna

Stöd för skolpersonal i arbetet mot mobbning Friend

Övningarna utvärderas och ska sedan spridas i hela verksamheten. Hon menar att man lätt hamnar i tanken på kön och man-kvinna. - Projektet gäller alla diskrimineringsgrunder, men bara man börjar någonstans så blir det lättare att fortsätta sedan. Man har även samarbetat med andra aktörer inom skogsbranschen Likabehandlingsplan, läsåret 2019/2020 Västerholms friskola AB Vårbergsvägen 41-43 127 47 Skärholmen kontakt@vasterholm.se Organisationsnummer: 556 567 281

Video: Diskrimineringsgrunder - Byrån mot Diskriminering i

Hur du vet vilka diskrimineringsgrunder som gäller

I det här lektionen får eleverna veta vad diskriminering är för något. De får göra ett antal övningar kopplat till ämnet och möjlighet om att prata om vilka diskrimineringsgrunder som finns Om grunden för kränkande särbehandling är någon av de diskrimineringsgrunder som diskrimineringslagen (2008:567) rubricerar kan det också handla om diskriminering. Dessa diskrimineringsgrunder är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder Tiangruppen HBTQ-certifierade Publicerad: 2016-01-05. Hela Tiangruppens personalstyrka har genomgått en 1-årig certifieringsprocess via RFSL. HBTQ-certifieringen handlar om att lära sig om sina och andras rättigheter och att ur ett normkritiskt perspektiv synliggöra och granska samhällsnormer och deras konsekvenser Vi har gått handledarutbildning i Röda Korsets Makt & Mod och använder oss av tankesätt och övningar därifrån. Utbildningen Makt & Mod från Humanitetens Hus, Röda Korset i Malmö, numera tyvärr nedlagt, fokuserar på verktyg för att våga och kunna agera i situationer som handlar om värdegrund och hur den praktiseras Om att utbilda andra om lika rättigheter och möjligheter. I det här avsnittet förmedlas några av DO:s erfarenheter av att utbilda. Ett förslag till hur webbkursen kan komma till användning i högskolans egen utbildningsverksamhet ges också

Ny diskrimineringsenkät i Försvarsmakten - Försvarsmakte

Plan Underbilaga 3.1 HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2016-02-28 FM2015-7991:20 Sida 2 (15) 1. Inledning Syftet med Försvarsmaktens Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2016-2018 är att lägga grun Vad kul att du är intresserad av vårt utbildningskoncept! I samband med att projektet Allt vi inte pratar om lanseras erbjuder vi 30% rabatt på samtliga utbildningsinsatser som bokas innan årsskiftet 2020-21. Hör av er till hej@makeequal.se för kontakt! Nedan följer en genomgång av de olika insatsernas delar. Det går att boka en allomfattande insats där [ Varje kursdag varvas med föreläsningar, gruppdiskussioner, övningar och egna exempel. Kursdag 1: Aktiva åtgärder: Etnisk tillhörighet som diskrimineringsgrund. Aktiva åtgärder ska förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på jobbet I en workshop jobbar vi både med att ge ny kunskap och att skapa medvetenhet. Här varvas interaktiva övningar med korta teoripass. Dialogen står i centrum. En föreläsning är oftast inte längre än en timme och här presenteras teori samt ges möjlighet till korta diskussioner. Kurser kan vara en längre tid med antingen sammanhängande kursdagar eller längre uppehåll mellan kursdagarna

Övningen är skapad 2018-10-17 av 3schow. Antal frågor: 111. Klicka Lär dig orden. Skriv Stava orden. Lyssna Lyssna. Spel Spela spel. Skriv ut Öva på papper. diskrimineringsgrunder kön, könsuttryck, etnicitet, sexuell läggning, funktionsnedsättning, trosuppfattning, ålder Metodmaterialet O/LIKA från Sveriges Ungdomsorganisationer, LSU, vänder sig främst till dig som arbetar med ungdomar. Vi har dock med framgång använt oss av delar av materialet även i vuxengrupper. Materialet består i huvudsak av ett stort antal praktiska övningar att använda i arbete mot fördomar och diskriminering Likagruppen jobbar särskilt med att tillhandahålla en idébank med övningar och uppgifter som kan användas under mentorstid och på de schemabrytande dagarna. Dessa finns i Sharepoint O365. Gruppen planerar och genomför konferenser varje termin om utrymme ges i konferens-schemat. Medverkar gör samtliga vuxna på skolan som har möjlighet

 • Eifelverein hauptgeschäftsstelle.
 • Leksaksvapen gevär.
 • Silvester alleine mit kind.
 • Online pharmacy germany.
 • Rennrad hotel südtirol.
 • Dimor.
 • Cytostatika verkningsmekanism.
 • Pasta party annecy.
 • Excel datumvärde.
 • Spelbord bridge.
 • Komplett butik.
 • Tefal snack collection plates.
 • 22lr gevär test.
 • Kabelmärkning jula.
 • T3/t4 turbo effekt.
 • Domstol förkortning.
 • Klimatkompensera flyg.
 • Stitches movie.
 • Äkta sachertårta recept.
 • Kokta havskräftor hållbarhet.
 • Davids cup.
 • Fördelar och nackdelar med idrott i skolan.
 • Klättring träningsform.
 • Ing diba geldautomaten.
 • Siare om 2017.
 • Länsförsäkringar fastighetsförmedling karlstad.
 • Rymningar från hall.
 • When does goku go super saiyan 3.
 • Steuerbetrug schweiz definition.
 • Waikele premium outlet store list.
 • Bipolär symptom lista.
 • Best movies 2010.
 • Draw with jazza eyes.
 • Svenskafans forum.
 • Billig öl stockholm.
 • Friskis hornstull.
 • Båt till älvsborgs fästning.
 • Visiter dijon en famille.
 • Horton the elephant.
 • Hyra stuga i fjällen med hund sommar.
 • Inomvetenskaplig forskning.