Home

Säkerhetsdatablad bensin aspen

AGROL SPECTRA 5W-40 4L - AGROL SPECTRA 5W-40 4L - Agrol

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Producent SÄKERHETSDATABLAD Aspen 4 04.07.2018 09.07.2018 Aspen 4 Aspen 4t SE Relevant information från ES har införts i SDS sektion 4 - 13. Beskrivning: Drivmedel Bränsle för fyrtaktsmotorer. SU0-2 Andra aktiviteter relaterade till tillverkning och serviceSU1. SÄKERHETSDATABLAD Aspen 2 06.10.2016 09.07.2018 Aspen 2 Aspen 2 Full Range Technology, Aspen 2t SE Beskrivning: Drivmedel Bränsle för tvåtaktsmotorer. SU0-2 Andra aktiviteter relaterade till tillverkning och serviceSU1 Jordbruk, skogsbruk, bensin Isopentan (SE) CAS-nr.:78-78-4 Ursprungsland:E Aspen 4 är i stort sett fri från skadliga komponenter som bensen och andra aromater. Förutom att det ger en bättre arbetsmiljö för användaren och minimerar skadliga utsläpp, så hålls motorn renare. Ett rent bränsle minimerar kolrester och avlagringar på motorns delar, vilket ger en jämnare och mer effektiv drift Aspens sortiment innehåller en rad produkter som är bättre för människa, maskin och miljö. Eller som vi brukar säga: bränsle för folk som bryr sig. Våra produkter är utvecklade för att leverera perfekt prestanda för allt från din gräsklippare, trimmer och motorsåg till din båtmotor, vespa eller snöskoter - eller till och med för dig som ägnar dig åt motorsport och. ASPEN 2 Alkylatbensin 2-takt är en bensin som används till exempelvis motorsågar, kantklippare, röjsågar och häcksaxar med förbränningsmotorer och andra maskiner med tvåtaktsmotorer som inte behöver separat smörjning. Fördelar Alkylatbensin är renare än vanlig blyfri bensin

Egenskaper för Bensin Aspen Alkylatbensin 2 Aspen 2 är en renare bensin som i stort sett är fri från skadliga komponenter som bensen och andra aromater. När du väljer Aspen 2 minimeras miljöbelastning och hälsorisker. Du får också en motor som är enklare att starta, renare avgaser och högre driftssäkerhet Aspen - bränsle för folk som bryr sig Rent, luktfritt och framförallt miljövänligt. Erik Sparrman har jobbat i skogen i hela sitt liv och för honom finns det bara ett drivmedel som gäller för motorsågen - Aspen alkylatbensin Alkylatbensin är en bensin utvecklad för att ge så låga utsläpp av hälsoskadliga ämnen som möjligt. Den miljöanpassade bensinen innehåller i stort sett inga av de skadligaste kolvätena bensen, aromater eller olefiner (alkener). Alkylatbensin är drivmedel för olika motorredskap med två- eller fyrtaktsmotorer

Aspen R 102 oktan 25-200 Liter - Sandbergs i Jämtland AB

produktblad & sÄkerhetsdatablad Här har vi samlat produktblad och säkerhetsdatablad för de flesta produkter i respektive varugrupper så att du enkelt kan hitta det du behöver. Hör av dig om du har frågor eller saknar information om en produkt Produkt- och säkerhetsdatablad. Nedan finner du produktinformations- och säkerhetsdatablad för samtliga produkter i vårt drivmedel- och villaoljasortiment. Informationen är i pdf-format som kräver Acrobat Reader. Hämta Acrobat Reader här

Säkerhetsdatablad : Aspen 2t Version: 0 Utskriftsdatum: 2012-03-05 Utfärdare: Utfärdandedatum: 2009-02-24 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Aspen 2t 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Bränsle för tvåtaktsmotorer 1.3 SÄKERHETSDATABLAD Aspen 4 SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, ADR BENSIN RID BENSIN Aspen 4 Sida 7 av 9. IMDG PETROL ICAO/IATA PETROL 14.3 Faroklass för transport ADR 3 Farlighetsnummer 33 RID 3 IMDG 3 ICAO/IATA 3 14.4 Förpackningsgrup Produkt- och säkerhetsdatablad. Här hittar du produktblad och säkerhetsdatablad för våra produkter. Här nedan är produktblad för de produkter som säljs på St1 stationer i Sverige. På alla stationer finns Bensin och Diesel. E85 finns på de allra flesta stationerna

SÄKERHETSDATABLAD Alkylatbensin 2-takt (2T) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 24.01.2014 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Alkylatbensin 2-takt (2T) Kemiskt namn Bensin Synonymer Alkylate gasoline CAS-nr. 86290-81-5 EG-nr. 289-220-8 Indexnr. 649-378-00-4 Artikelnr. 1410020 SÄKERHETSDATABLAD Medicinsk bensin SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH

Aspen 4 Aspen Fuel

Aspen Bio Engine Oil 25L Biomotorolja för alla typer av bensin- och dieselmotorer. Aspen Outboard Oil 1L Utombordsolja för tvåtakts utombordsmotorer. Aspen Bio Chain Oil 1L Sågkedjeolja för kedjor och svärd i motorsågar. Aspen Bio Chain Oil 4L. Bensin (CAS 86290-81-5) Version 3.4 Utfärdat datum 2019-01-02 Förordning 1907/2006/EG Säkerhetsdatablad 5 4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN 4.1 Beskrivning av första hjälpen Allmän information Medtag detta säkerhetsdatablad, skyddsblad eller märkningsetikett och lämna till behandlande läkare OKQ8 Bensin 95 Oktan MK1 SÄKERHETSDATABLAD Produktnamn Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2015/830 - Sverige: 1.1 Produktbeteckning 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad AdBlue säkerhetsdatablad finns på yara.se For material safety data sheet in English, please e-mail produktteknik@okq8.se. Vill du veta mer om smörjmedel? Besök vår internationella expertsida för att upptäcka mer om oss, våra produkter och vår forskning. Läs mer SÄKERHETSDATABLAD BENSIN 95 Alkylatbensin. Alkylatbensin är ett extra rent fossilt motorbränsle som i stort sett är fri från de skadligaste komponenterna och därmed avger mindre miljöfarliga ämnen vid förbränning jämfört med vanlig bensin. SÄKERHETSDATABLAD ASPEN 2T S ÄKEREHETSDATABLAD ASPEN 4T. View fullsize

Dags att byta bränsle - Aspen

 1. Lagring av all bensin skall ske i, för lagring godkända cisterner. Ljusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras. Hälsa, miljö och säkerhet Se säkerhetsdatablad Specifikation SS-EN 228:2013 Miljöklass 1 Artikelkod 576 (Bensin 95) 567 / 584 * (Bensin 98) Upplysninga
 2. Välj bransch i rullistan för att få fram produkter som är anpassade för din bransch. Klicka därefter på den produkt som du är intresserad av för att veta mer om fördelar, innehåll, användning och för att se produkt- och säkerhetsdatablad. Tjänsteförfrågan kan endast göras av befintliga kunder
 3. ASPEN 4 Alkylatbensin 4-takt är en ren bensin utan oljeinblandning som används för till exempel gräsklippare, snöslungor, jordfräsar, trädgårdstraktorer, små båtmotorer och andra fyrtaktsmotorer och tvåtaktsmotorer som har separat smörjning. Fördelar Alkylatbensin är betydligt renare än vanlig blyfri bensin
 4. Husqvarna XP® Power 2 Avancerad 2-takts alkylatHusqvarnabensin blandat med 2% Husqvarna XP® 2-taktsolja, formulerad för Husqvarnas produkter. Exceptionell renhet och smörj som garanterar långsiktig hållbarhet under de tuffaste arbetsförhållanden så att Husqvarna maskinen når sin fulla potential. Alkylatbensinformel blandat med helt syntetisk och biologiskt nedbrytbar olja resulterar.
 5. SÄKERHETSDATABLAD Alkylatbensin 4-takt (4-T) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 07.11.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Alkylatbensin 4-takt (4-T) Kemiskt namn Bensin Synonymer Småmotorbensin 95 SE (small engine gasoline 95 SE), alkylate gasoline REACH reg nr. 01-2119471335-39-0000 CAS-nr.
 6. Aspen 4 kan lagras länge utan att kvaliteten försämras.Aspen alkylatbensin håller i 3-5 år jämfört med vanlig bensin som håller i cirka 3-5 månader. Rekommendationer Aspen 4 är en alkylatbensin för gräsklippare, jordfräsar, snöslungor, båtar och andra fyrtakts- motorer
 7. Kemetyl T Alkylatbensin är ett modernt alkylatbränsle som ökar prestandan och förlänger livslängden på förbränningsmotorer som inte behöver separat smörjning.Kemetyl T Alkylatbensin 2-takt är en bensin som används till exempelvis motorsågar, kantklippare, röjsågar och häcksaxar med förbränningsmotorer och andra maskiner med tvåtaktsmotorer som inte behöver separat smörjning

GoEasy Bensin smörjer och håller din bils motor och bränslesystem rent genom sina vårdande tillsatser. På så vis ser du till att motorn fungerar så effektivt som möjligt, håller nere bränsleförbrukningen och avger lägre nivåer av miljöfarliga utsläpp Aspen R 102 oktan. Specialbränsle för motorsport. Aspen R är bränslet för dig som bara vill ha det bästa, och vara säker på att din motor levererar till sin fulla kapacitet, gång efter gång. Det används främst inom motorsport, där kraven på en kraftfull och stabil prestation från bil, gokart eller motorcykel är som högst SÄKERHETSDATABLAD Aspen 2 SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 30.10.2015 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Aspen

AGROL NOVA 10W-40 4L - AGROL NOVA 10W-40 4L - Agrol Webshop

Alkylatbensin Aspen 2-takt 5l - Bauhau

Handelsnamn NITOR BENSIN CAS nr 64742-49- EG nr 265-151-9 Index nr 649-328-00-1 Artikelnummer 237638 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Identifierade användningar Lösningsmedel 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Företag AB Alfort. SÄKERHETSDATABLAD Produktnamn OKQ8 Bensin 95 Oktan MK1 Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige: 1.1 Produktbeteckning 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad e-mailadress till den person som är ansvarig för detta. Produktnamn: Gripen Kemiskt ren bensin Version I 2015-04-27 Ersätter ---- Sida 1 - 1 - SÄKERHETSDATABLAD: Kemiskt ren bensin 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn: Gripen - Bensin kemiskt ren Användningsområde: Lösningsmedel CAS-nr: 64742-49- EG-nummer: 927-510-4 Kemiskt namn: Nafta (petroleum), vätebehandlad lät SÄKERHETSDATABLAD Aspen 2 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 28.03.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Aspen 2 Synonymer Aspen 2t 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Funktion drivmedel Användningsområde Bränsle för.

Bensin Aspen Alkylatbensin 2, 5 L Granngårde

 1. Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på produkten och företaget. Produktnamn: Aspen 2-taktsolja Övriga produktbeteckningar: Aspen 2-Stroke Oil Aspen 2-taktsolja. Användningsområde: Tvåtaktsolja för inblandning i bränsle till luftkylda motorer
 2. Lagring av all bensin skall ske i för lagring godkända kärl. Ljusgenomsläppliga kärl skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras. Hälsa, miljö och säkerhet Se säkerhetsdatablad Specifikation SS 15 54 61:2017 Artikelkod 01301 Upplysningar Telefon 020-450 450 e-post preemcenter@preem.s
 3. dre halter av farliga kolväten och svavel. Lång hållbarhet . Alkylatbensin har ca 10 gånger längre hållbarhet jämfört med vanlig bensin och kan lagras i flera år utan att kvaliteten försämras
 4. Här har vi samlat alla våra produkt- och säkerhetsdatablad för alla våra drivmedel vi har. Klicka på länken nedan för att komma till verktyget. Läs me
 5. Bensin med 98 oktan passar bättre till motorer där motorprestandan är högre än normalt. Säkerhetsdatablad » Aspen Alkylatbensin. Aspen 2 Aspen 4 Aspen + Aspen R. Halmstad (HK) PS Olje AB Oljevägen, 302 50 Halmstad Telefon: 035 - 19 19 1
 6. Säkerhetsdatablad : Aspen 4t Version: 0 Utskriftsdatum: 2012-03-05 Utfärdare: Utfärdandedatum: 2009-02-24 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Aspen 4t 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Bränsle för fyrtaktsmotorer 1.3
 7. Lagring av all bensin skall ske i för lagring godkända kärl. Ljusgenomsläppliga kärl skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras. Hälsa, miljö och säkerhet Se säkerhetsdatablad Specifikation SS 15 54 61:2017 Artikelkod 01300 Upplysningar Telefon 020-450 450 e-post preemcenter@preem.s

SÄKERHETSDATABLAD Materialanvändning :Alkylatbensin för tvåtaktsmotorer Tillverkare / Distributör:OK-Q8 AB P.O.Box 23900 104 35 Stockholm Sweden Tel. +46 8 50680000 Email: produktteknik@okq8.se, Web: www.OKQ8.se SDSinfo@Q8.com, kommunikationen sker helst helt på engelska. Europa :+44 (0) 1235 239 670 Global (English only) :+44 (0) 1865. Säkerhetsdatablad (MSDS) (167 kB - pdf) Kundrecensioner Viktig information Bensinen kan säsongsförvaras om den lagras svalt och i jämn temperatur. Liknande produkter Alkylatbensin 1 l. 39,90. Alkylatbensin 1 l. 39,90. Alkylatbensin 5 l. 169, Aspen 4 är ett effektivt bränsle för olika typer av 4-taktsmotorer. Aspen 4 är en renare bensin som i stort sett är fri från skadliga komponenter som bensen och andra aromate Bensin. Läs våra säkerhetsdatablad för mer information om vår akrylatbensin. Aspen 2. Aspen 4. Aspen + Aspen R ⇐ Tillbaka till produkter. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad 1.4. Telefonnummer för nödsituationer SÄKERHETSDATABLAD Medicinsk bensin 02.10.2019 Medicinsk bensin 01-2119475514-35-XXXX 92128-66- 921-024-6 780386 Lösningsmedel LabService i Sundsvall AB Södra Förmansvägen 7 86341 SUNDSVALL Sverige +46 60525970 060-52 50 99 info.

Beställ Alkylatbensin ASPEN 4T 5L på HORNBACH.se! Alltid hög kvalité till ständigt lågt pris. Byggbranschens nöjdaste kunder. Stora byggvaruhus med Drive-in SÄKERHETSDATABLAD Aspen 2 10.07.2018 11.07.2018 Aspen 2 FI Ja Relevant information från ES har införts i SDS sektion 4 - 13. Bränsle. SU0-2 Andra aktiviteter relaterade till tillverkning och serviceSU1 Jordbruk, skogsbruk, bensin Ursprungsland:DK Nivågränsvärde (NGV) : 300 pp Handelsnamn Bensin MK1 (95, 96, 98 oktan) 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Identifierade användningar Bränsle 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Företag Swea Energi AB Spårgatan 5 602 23 Norrköping Telefon 020-450 80

Bensin 95 och Bensin 98. Den bensin du tankar hos Preem uppfyller högsta miljöklass i Sverige (Mk1). Etanol E85. Etanol E85 består av bioetanol och bensin. Bioetanol gör att koldioxidutsläppet begränsas markant. Fordonsgas. Fordonsgas är ett av av de fordonsbränslen med minst koldioxidutsläpp Aspen + 98 oktan race bensin 25 liters dunk eller 200 liters fat. Specialbränsle för sport- och standardmotorer. Godkänd enligt SBF och SVEMO. Aspen+ är ett högoktanigt och miljöanpassat specialbränsle för dig som vill ha maximal prestanda

BECAUSE WE CARE Aspen Fuel

Säkerhetsdatablad Bensin Nectar Rev 1. Revisionsdatum: 2012-11-05 sida 1 av 8 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Bensin Nectar 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds frå Kemetyl T Alkylatbensin 4-takt är en ny typ av modernt alkylatbränsle som både ökar prestandan och förlänger livslängden på alla förbränningsmotorer med separat smörjning.Kemetyl T Alkylatbensin 4-takt är en ren bensin utan oljeinblandning som används för till exempel gräsklippare, snöslungor, jordfräsar, trädgårdstraktorer, små båtmotorer och andra fyrtaktsmotorer oc Säkerhetsdatablad Eldningsolja vinterkvalitet: Vi är inte störst - men kommer ofta först. Diesel och bensin. I våra båtmackar säljer vi enbart ren diesel utan inblanding av RME (rapsolja)! Vi säljer bensin och diesel från egna anläggningar i vår hemmaregion Säkerhetsdatablad (MSDS) (392 kB - pdf) Kundrecensioner Viktig information Bensinen är i stort sett är fri från bly, svavel, bensen och aromater. Kan säsongsförvaras. Startas TC-W3-godkända 2-taktsbensin kan säsongsförvaras, om den lagras svalt och i jämn temperatur

Alkylatbensin - OKQ

Startas alkylatbensin 4-takt är avsett att användas i gräsklippare, grästrimmers och andra trädgårdsmaskiner med luft-/vattenkylda 4-taktsmotorer. Bränslet är fritt från svavel, bly, bensen samt aromater och tack vare sina egenskaper kan det förvaras under betydligt längre tid än vanlig bensin Säkerhetsdatablad 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Materialnamn: Diesel MK1, 0 - 80 % HVO, 0 - 7 % FAME, kan vara försett med färg Asp Tox, 1 H304; EUH066 Hydrerad vegetabilisk olja (HVO) Asp Tox, 1 H304 Hydrerad vegetabilis

Hos Skoogs Bränsle hittar du kemprodukter av hög kvalitet för fordon och industri, lokalvård och tvätt samt hygien. Vi har de kemprodukter du behöver SÄKERHETSDATABLAD Produktnamn Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 Inga. Inga. Produkten är klassificerad som farlig enligt förordning (EG) 1272/2008 med ändringar SÄKERHETSDATABLAD Alkylatbensin 4-takt AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Version 6 Aquatic Chronic 2, Asp. tox. 1, Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, 5-15% Lukt Bensin Färg Transparent. Färglö SÄKERHETSDATABLAD Heptan AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 31.03.2014 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Heptan Kemiskt namn Heptan, Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics Synonymer Bensin (petrol, gasoline), Industribensin 94/100, Heptan 94-10 Svenska leverantörer är skyldiga att lämna säkerhetsdatablad på svenska vid första leverans av en kemisk produkt. Arbetsgivaren svarar för att de anställda som behöver vet var säkerhetsdatablad finns och hur man läser dem. Säkerhetsdatablad eller motsvarande information ska finnas även för kemiska produkter som köps utanför Sverige

Aspen är bra, kvarvarande vanlig bensin i förgasare över vintern orsakar 66% av driftstörningar, tror jag Ett påpekande bara, Aspen säljs i två olika dunkar. En oljeblandad och en med ren bensin SÄKERHETSDATABLAD Bensin MK1 (95,98 oktan) Forts. från föreg. sida Omarbetad: 2010-11-30 3.2 Blandningar Beståndsdel Identifiering 67/548/EEC, 1999/45/EC1272/2008 (CLP)Vikt-% Klassificering efter förordning multifunktionell tillsats Xi R38 <1100 ppm bensin Flam Liq 1 Asp Tox 1 >80 vol% Muta 1B Carc 1B Skin irrit. 2 STOT SE SÄKERHETSDATABLAD STP® Complete System Cleaner - Bensin SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 27.09.2011 Revisionsdatum 02.10.

Säkerhetsdatablad 7 8 i detta säkerhetsdatablad. Information om bortskaffande av utspillt material finns i kapitel 13 i detta säkerhetsdatablad. Om kontaminering av platser sker, kan det krävas specialistrådgivning angående åtgärder. Kontrollera elanslutningarna genom att ansluta och jorda all utrustning Aspen 2 är originalet och bränslet som passar alla luftkylda 2-taktsmotorer av alla märken. Bensinen är färdigblandad med 2 % av Aspens helsyntetiska, biologiskt nedbrytbara 2-taktsolja. Aspen 2 är en renare bensin som är fri från etanol och i stort sett är fri från skadliga komponenter som bensen och andra lösningsmedel. När du väljer Aspen 2 minimeras miljöbelastning och. Renare än traditionell bensin. Alkylatbensinen innehåller 2 % helsyntetisk biologiskt nedbrytbar 2-taktsolja av mycket hög kvalitet. Bensinen är också praktiskt taget fri från bensen, bly, svavel och aromater, vilket leder till en betydligt renare förbränning med mindre miljöskadliga ämnen i avgaserna jämfört med traditionell bensin

Produkt- & Säkerhetsdatablad - Svenska Oljebolage

SÄKERHETSDATABLAD Alkylatbensin 2-takt 2% AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Version 4 Aquatic Chronic 2, Asp. tox. 1, Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Lukt Bensin Färg Transparent. Bl. SÄKERHETSDATABLAD (Varuinformationsblad) Omarbetad: 2006 -09 -15 Internt nr: Ers ätter datum:2006 -01 -19 Alkylatbensin 2-takt 1. NAMNET P SÄS Å Ä MNET/PREPARATET OCH BOLAGET/F ÖRETAGET Godkänt för användnin Säkerhetsdatablad . 159 kr . Varan säljs endast i butik . Webshop. Boråsbutiken . Produktinformation . Alkylatbensin 2-takt är en miljöbensin som ger renare avgaser med mindre rök, lukt och sot än vanlig bensin. Den innehåller en ren tvåtakts olja som är godkänd för både landbaserade motorer och utombordsmotorer Synonymer Aspen Plus, Aspen Plus High Performance 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Producent Företagsnamn Lantmännen Aspen AB Postadress Iberovägen 2 Postnr. 438 54 Postort Hindås EWC-kod EWC: 130702 Bensin Aspen+ Sida 7 av 9 SÄKERHETSDATABLAD Aspen D SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 28.06.2016 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Aspen

Produkt-och säkerhetsdatablad - OKQ

SÄKERHETSDATABLAD Aspen 4 11.07.2018 11.07.2018 Aspen 4 FI Ja Relevant information från ES har införts i SDS sektion 4 - 13. Bränsle. SU0-2 Andra aktiviteter relaterade till tillverkning och serviceSU1 Jordbruk, skogsbruk, bensin Ursprungsland:DK Nivågränsvärde (NGV) : 300 pp SÄKERHETSDATABLAD Aspen 2. Tankställen som säljer Aspen Alkylatbensin från pump. Hämta/skriv ut miljöfolder. ASP:en. SÄKERHETSDATABLAD FRI SAN NATUR. Ladda ner Produktblad. Gamma Läxa 11.pdf. SÄKERHETSDATABLAD PLS Fönstersåpa. säkerhetsdatablad cb6 1. namnet på ämnet/blandningen och Aspen alkylat-/miljöbensin - bättre för människa, maskin och miljö! För dig som använder Aspen alkylatbensin innebär det många fördelar: Motorn trivs bättre i sällskap med Aspen alkylatbensin. Du får en lättstartad motor och det blir mindre rök, lukt och sot. Continue Aspen R är bränslet för dig som vill ha det bästa och vara säker på att din motor uppnår högsta prestanda. Det noga urvalet av högklassiga komponenter gör att bränslets motortekniska egenskaper är fördelaktigare än vanlig bensin

Produkt- och säkerhetsdatablad - St

Den som använder kemikalier i sitt arbete behöver få information om produkternas farliga egenskaper, risker och de skyddsåtgärder som ska vidtas. Företag som släpper ut kemiska produkter på marknaden ska därför lämna säkerhetsdatablad till den som använder produkterna yrkesmässigt och till dem som säljer produkterna vidare Hej därute! Jo jag har en en kontroversiell fråga. Aspen bensin versus vanlig 95 oktan soppa. Om vi nu bortser ifrån miljö, avgaser, osv mm mfl. Själva aspen bensinen som sådant, vad äre för skillnad? Har den högre /lägre kracktålighet? Mer lättantänt? eller osv. Snack på mer eller mindre ovetens..

Mediabank Aspen Fuel

OKQ8 Bensin 98 Oktan MK1 SÄKERHETSDATABLAD Produktnamn Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2015/830 - Sverige: 1.1 Produktbeteckning 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Här hittar du produktblad och säkerhetsdatablad för våra mest efterfrågade produkter. Produktbladet beskriver produktens egenskaper och användningsområden och säkerhetsdatabladet dess säkerhetsföreskrifter. Produkt och säkerhetsdatablad för Shells produkte Produkt Pris kr/m 3; OKQ8 GoEasy Bensin 95: 11 129. OKQ8 GoEasy Bensin 98: 11 874. OKQ8 Etanol E85: 9 003. OKQ8 GoEasy Diesel Bio + 11 440: OKQ8 RME: 10 783: OKQ8 RME Eldningsolja O

Version 3.4 Utfärdat datum 2019-01-02 Förordning 1907/2006 ..

Säkerhetsdatablad ska ge yrkesmässiga användare nödvändig information för att kunna hantera en kemisk produkt så att varken människors eller djurs hälsa riskeras eller att miljön skadas. Uppgifter om risken för brand eller explosion av varan i sig eller vid kontakt med andra kemikalier skall också finnas med Letar du efter mer information kring våra produkter? Här har vi samlat alla våra produktblad och säkerhetsdatablad för våra mest efterfrågade produkter Säkerhetsdatablad Medicinsk bensin USD00404 Utfärdat: 2016-06-12 Versionsnummer: 4 Omarbetad: 2018-10-26 Sida: 3 5.2 - SÄRSKILDA FAROR SOM ÄMNET ELLER BLANDNINGEN KAN MEDFÖRA Mycket brandfarlig vätska. Produkten kan antändas av hetta, gnistor eller öppen eld

Q8Oils smörjmedel - OKQ

Hvis man sammenligner dele i en motor, der har kørt på konventionel benzin, og dele i en motor, der har kørt på Aspen alkylatbenzin, kan man tydeligt se forskellen. Motoren, der har kørt på alkylatbenzin, er meget renere, mens den anden motor indeholder betydeligt mere sod og flere aflejringer mange steder SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006 Annex II (2015/830) och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Utfärdat 2017-08-10 Versionsnummer 1.0 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn STP INJECTION TRIM (bensin.

SÄKERHETSDATABLAD Alkylatbensin 2-takt Faropiktogram (CLP) Sida 2 av 7 Asp tox1 ;H304 2;H411 95-100% . Sida 3 av 7 Lukt Karakteristisk bensin Kommentar, ph (leverans) Ingen tillgänglig data Kokpunkt/kokpunktsintervall Värde 20-210°C Flampunkt. SÄKERHETSDATABLAD Aspen Outboardolja. Tankställen som säljer Aspen Alkylatbensin från pump. Hämta/skriv ut miljöfolder. ASP:en. SÄKERHETSDATABLAD FRI SAN NATUR. Gamma Läxa 11.pdf. Ladda ner Produktblad. Säkerhetsdatablad sv. SÄKERHETSDATABLAD PLS Fönstersåpa. SÄKERHETSDATABLAD TUGGUMMIBORT SÄKERHETSDATABLAD Etanol 99,9% AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 26.02.2014 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Etanol 99,9% Kemiskt namn Etylalkohol Synonymer metylkarbinol REACH reg nr. 01-2119457610-43-xxxx CAS-nr. 64-17-5 EG-nr. 200-578-6 Indexnr. 603-002-00-5 Artikelnr. 1211000

 • Spvm falkenberg 2017.
 • Gambar gerak dasar senam aerobik.
 • Handelsboden.
 • Mermaid halloween costume.
 • Annas assistans lön.
 • Nhl winner 2016.
 • Michelangelo die erschaffung adams interpretation.
 • Vikingarnas paradis.
 • Libanesisk restaurang stockholm.
 • Hur många dreads behövs.
 • Religion och vetenskap artikel.
 • Högsta berget i belgien.
 • Iphone 3g pris.
 • Bokföra annons i tidning.
 • Köpa till mark till befintlig tomt.
 • Zlatan kläder barn.
 • Vallfärden till mecka 2016.
 • Kivra signering.
 • Volontär thailand elefanter.
 • Johan och louise lindh.
 • Kvinnliga präster kristendom.
 • Monica potter home.
 • Vokal engelska.
 • Hdmi biltema.
 • Mustang schuhe herren.
 • Polygel kit.
 • Sidavbitare clas ohlson.
 • Vattenprov ystad.
 • Cornelia de lange livslängd.
 • Kosackhövding.
 • Vinterleksaker.
 • Actic tornet uppsala.
 • Lebron james family.
 • Gebrauchte handys samsung.
 • Outback steakhouse menu.
 • Bonnier publications bankgiro.
 • Brother control center mac.
 • Glöder.
 • Dold söm för hand.
 • Kuba väder december.
 • Ikea omlopp trådfri.