Home

Skollagen kränkande behandling

- kränkande behandling: ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns eller en elevs värdighet. Tvingande bestämmelser 4 § Avtalsvillkor som inskränker rättigheter eller skyldigheter enligt detta kapitel är utan verkan kränkande behandling mellan barn eller elever ska utredas, åtgärdas och dokumenteras; kränkande behandling av personal mot barn eller elever ska utredas, åtgärdas och dokumenteras. Anmäl till rektor eller huvudman. Du som arbetar i verksamheten ska anmäla om ett barn eller en elev kan ha blivit utsatt för kränkande behandling

Skollag (2010:800) Svensk författningssamling 2010:2010

Om kränkande behandling i skollagens mening har konstaterats genom utredningen så ska skäliga åtgärder vidtas i syfte att få kränkningarna att upphöra. I vissa enklare fall kan ett kombinerat utredande och åtgärdande samtal med de inblandade barnen eller eleverna vara tillräckligt Utgångspunkten för skolans skyldigheter är elevens upplevelse om kränkande behandling. I skollagen finns allmänna befogenheter för rektor och lärare som inte är att betrakta som kränkande behandling. Med det menas att en rektor eller lärare får vidta sådana tillfälliga oc Dessa lagar är bland annat skollagen och diskrimineringslagen. Lagarna gäller alla skolformer som regleras i skollagen. Bestämmelserna om kränkande behandling i skollagen grundar sig bland annat på FN:s konvention om barnets rättig­heter (Barnkonventionen) och det är i ljuset av Barnkonventionen som lagen ska tillämpas Ett ingripande som ligger inom ramen för befogenheterna utgör i regel inte en kränkande behandling i skollagens mening. Högsta domstolen anger i sin dom att utgångspunkten måste vara att ordningsstörningar i skolan i första hand ska lösas på andra sätt än genom fysiska ingripanden

Vad är kränkande behandling? Definitionen av kränkande behandling är enligt 6 kap 3 § skollagen ett uppträdande som utan att vara diskriminering kränker ett barns/elevs värdighet. Det kan till exempel vara nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjliganden eller slag och sparkar. Kränkningarna kan även bestå av utfrysning eller hot I ett ärende utifrån kränkande behandling vill vårdnadshavaren till den utsatta eleven få ut dokumentationen i ärendet. Där står ju namn även på andra inblandade elever och min fråga är om man kan lämna ut det skriftligt då. Ska man t.ex. stryka över andra namn och sedan ge ut det eller be vårdnadshavaren läsa dokumenten på plats I skollagen kapitel 6 finns också ett förbud för vuxna i skolan att kränka ett barn eller en elev. Planen mot diskriminering och kränkande behandling omarbetas varje år i augusti/september. Rektor är ansvarig tillsammans med personal, elever och vårdnadshavare som har synpunkte 3 Om kränkande behandling och diskriminering . Skollagens 6 kapitel reglerar Åtgärder mot kränkande behandling inom utbildning. Kränkande behandling definieras i skollagen 6 kap. 3 § som ett uppträdande som utan att vara diskriminering kränker ett barns eller elevs värdighet. Vad som gälle I skollagen ställs höga krav på huvudmannens arbete mot kränkande behandling. Bestämmelser om kränkande behandling gäller alla verksamheter som regleras i skollagen. Den här interaktiva webbkursen ger praktiskt stöd i dessa frågor. E-learning som fördjupar dina kunskaper

Åtgärder mot kränkande behandling - Skolverke

 1. ering och kränkande behandling utgår från Skolverkets allmänna råd (2012) samt skollagen (2010:800), diskri
 2. eringslagen ger mot diskri
 3. eringsgrund. Det kan vara att retas, mobba, frysa ut någon, knuffas eller att rycka någon i håret. Både förskolepersonal och barn kan göra sig skyldiga till kränkande behandling. Trakasserie
 4. 6 kap. 6 § Skollagen (SFS 2010:800) Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Närmare föreskrifter om detta finns i 7 och 8 §§. 6 kap. 7 § Skollagen (SFS 2010:800) Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärde

Sammanställning av anmälan om kränkande behandling enligt skollagen Under 2019 inkom 685 anmälningar kring kränkande behandling inom grundskola. Av dessa är 498 avslutade. 187 ärenden är fortfarande under uppföljning. 4 anmälningar kring kränkande behandling har gått till Skolinspektionen (varav 2 till Barn- och elevombudet) Kränkande behandling Kränkande behandling definieras i skollagen som ett uppträdande som kränker elevens värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande som kränker elevers värdighet Skollagen reglerar skolpersonalens och huvudmannens skyldigheter om de får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling som inte har något samband med diskrimineringsgrund

PPT - Likabehandlingsplanen för Korsavadsskolan

Arbetet med likabehandling mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier regleras i: o Skollagen 6 kap (2010:800), o Diskrimineringslagen (2008:567 ändrad 2016:828 och 2017:282) o Förordning (2006:1083 ändrad 2011:681) om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling Det är förbjudet för personal i förskolan att kränka ett barn. Det säger både skollagen och diskrimineringslagen. Kränkande behandling är när personal kränker ett barns värdighet. Det kan handla både om fysisk handling, som att dra barnet hårt i armen. Men det kan också vara att tala nedsättande till barnet Kränkande behandling av barn och ungdomar är ett område som debatteras mycket just nu. Det gäller inte minst kränkningar via sociala medier på internet. Skolan är en central del av barns och ungdomars tillvaro och har ett långtgående ansvar att på olika sätt motverka diskriminering och annan kränkande behandling kränkande behandling kommer att utföras i samband med detta. Arbetet ska leda fram till att ovanstående punkter bättre kan analyseras och rapporteras till nämnden. och lokalvårdspersonal har kännedom om skollagens krav på de som personal eller att de agerar i enlighet med lagen behandling definieras av skollagen. R e p r e s s a li e r En studerande som påtalat eller anmält någon ansvarig person för diskriminering eller annan kränkande behandling eller som medverkat i en utredning kring detta

Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan

 1. eringsgrund. Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande som kränker elevers värdighet. Några exempel är behandling som kan vara slag, öknamn
 2. Om Skolinspektionen och begreppet kränkande behandling. By hejlskov.se 2016-11-10 2016-11-10. fasthållningar i skolan i ett bra reportage av Johanna Sjövall. Det Skolinspektionen ska ta ställning till är enligt Skollagen om eleven kränkts
 3. ering enligt diskri
 4. ering och kränkande behandling anmäls, utreds, Gäller kränkningar där elev kränkt elev, elev kränkt personal samt personal kränkt elev..... 10 BILAGA 5 Kontaktuppgifter Kråkbergsskolan..... 11. 1 Vision Vår vision är att vi ska möta eleverna med omtanke, glädje, nyfikenhet och kunskap.
 5. ering, enligt diskri
 6. kränkande behandling i framtiden.(6 kap. 6-10 §§ skollagen) Skolchef Skyndsamt anmäla till huvudmannen Skyndsamt anmäla till huvudmannen, Barn- och utbildningsnämnden, via blankett i metodboken vid kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling
 7. ering i diskri

Vad är kränkande behandling och vad säger skollagen? Kränkande behandling används som ett samlings­begrepp när någon eller några utsätts för kränkning, till exempel på grund av sexuell läggning, kön, etnisk bak­grund, religion, funktions­nedsättning eller social tillhörighet Skollagen (2010:800) innehåller grundläggande bestämmelser om skola och förskola. Är det kränkande behandling att fotografera en elev i upprivet tillstånd? Det generella svaret är ja. Ett nytt beslut från Skolinspektionen slår fast just detta, läs mer här

Kränkande behandling - Kränkande behandling i skolan

 1. Skollagen kapitel 6. Skollagen innehåller regler och bestämmelser för hur skolor ska arbeta för att alla elever ska må bra, känna sig trygga och inte bli orättvist behandlade. Skollagen gäller alla skolor från förskola till gymnasiet. I skollagen använder man inte ordet mobbning utan ordet kränkande behandling
 2. eringslagen när det gäller barn, elev, student eller studerande. En rutin är framtagen och ska användas av all personal inom barn- och utbildningsförvaltningen
 3. Anmälan om kränkande behandling enligt 6 kap. 10 § skollagen Anmälan Anmälan till huvudman om kränkande behandling ska ske med hjälp av ett elektroniskt webbverktyg och ett elektroniskt formulär. Webbläsaren Google chrome måste användas. Det krävs också en uppkoppling på Nackas nät alternativt nät med VPN-uppkoppling. Fö
 4. eringslagen. Det finns två lagar som ska skydda barn och elever från kränkningar, diskri
 5. Skadestånd ska dock inte utgå om kränkningen är ringa (6 kap. 12 § skollagen). Högsta domstolens dom. Högsta domstolens (HD:s) dom den 3 juli 2020 avser en talan om skadestånd till en elev avseende kränkande behandling enligt skollagen. Målet drevs av Skolinspektionen/Barn- och elevombudet. Motpart var Lidköpings kommun
 6. Åtgärdstrappa för kränkande behandling enligt 6 kapitlet 10 § Skollagen. Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Vuxen ingriper när den ser eller hör en kränkning. Den vuxna samtalar med alla som är inblandade. Den vuxna ansvarar för att följa upp händelsen. Samt informerar inblandade föräldrar. teamet. Den vuxna kontaktar någon u

Skollagen kräver att skolpersonalen agerar mot kränkande

Plan mot kränkande behandling 2016-2017 Plan mot kränkande behandling (Skollagen kap. 6). Kränkande behandling är ett uppträdande som utan att vara diskriminering kränker ett barns värdighet När det gäller barn i förskolan som kränker andra barn bedöms agerande Skollagen och diskrimineringslagen förbjuder kränkande behandling, diskriminering och trakassering. Rektor beslutar att arbetet mot kränkning i enskilda fall kan avslutas som först när de förbjudna handlingarna har upphört Kränkande behandling i skolan - En analys av skolans ansvar att skydda sina elever från varandra Malin Henriksson förekomma och i den nya skollagen, SklL, har den tidigare skrivningen om mobbning blivit skarpare. 6 kap 10 § SklL stadgar att de ansvariga i skolan är skyldiga att anmäla, utreda oc

 1. Skolans arbete mot kränkande behandling regleras i 6 kap. Skollagen. I detta kapitel finns regler om aktiva åtgärder mot kränkande behandling. Varje förskola och skola ska bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Förebyggande åtgärder ska genomföras och en plan ska upprättas årligen.
 2. eringslagen. Kränkande behandling är beteenden som kränker en annan människas värde, men som inte har samband med någon diskri
 3. ering I enlighet med skollagens 6:e kapitel och diskri

Kränkande behandling är ett utbrett problem både i förskolan och i samhället som stort och det finns en mycket begränsad mängd forskning kring kränkande behandling i förskolan. I Skollagen (SFS 2010:800) finns tydligt fastslaget att arbete mot och förebyggande av kränkande behandling ska genomföras redan i förskolan men trot Skollagen. Enligt 6 kapitlet i skollagen så ska den som äger skolan, om det är en kommunal skola så är det kommunen, se till att varje verksamhet (till exempel varje förskola eller skola): Målmedvetet arbetar mot kränkande behandling av barn och elever Kränkande behandling Kränkande behandling definieras i skollagen som ett uppträdande som kränker barns värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande som kränker barns värdighet

Enligt kap. 6 skollagen (2010:800) har skolhuvudmannen, det vill säga Barn- och utbildningsnämnden, ett ansvar för att utreda uppgifter om kränkande behandling om sådana kommer till verksamhetens kännedom. Om kränkande behandling förekommer ska åtgärder vidtas för att få kränkningarna att upphöra diskriminering och kränkande behandling, Skollagen och Diskrimineringslagen. 1.1 Skollagen Den nya skollagen (2010:800) har skärpt kraven på skolan, personalen och rektorn. Av lagen framgår, att en årlig plan med utgångspunkt från föregående års arbete ska tas fram. Lagen innebär att lärar

Kurs i Skolans och förskolans arbete mot kränkandePPT - Kränkande behandling i skolan Den rättsligaAllt om skollagen hos JP InfonetPPT - Skollagen - innehåll PowerPoint Presentation - ID

Därutöver avses den föreslagna lagen förhindra och förebygga annan kränkande behandling som inte direkt kan hänföras till dessa diskrimineringsgrunder. Enligt den föreslagna lagen ska den som ansvarar för den skollagsreglerade verksamheten - staten, en kommun, ett landsting eller en enskild - bedriva ett målinriktat arbete för att främja de ändamål som bär upp lagen Skollagen 2 Lgr 11 3 Begrepp och definitioner 3-4 Kränkande behandling 3 Trakasserier 3 Sexuella trakasserier 3 Trakasserier och kränkande behandling kan vara 3 Mobbning 3 Diskriminering 4 Diskrimineringsgrunder 4 Kön 4 Könsidentitet eller könsuttryck 4 Etnisk tillhörighet 4 Religion eller annan trosuppfattning Skollag (2010:800) Departement Utbildningsdepartementet Utfärdad 2010-06-23 Ändring införd SFS 2010:800 i lydelse enligt SFS 2020:60

Vad säger skollagen

Skollagen Enligt skollagen kapitel 6 är skolan skyldig att: Målmedvetet arbeta mot kränkande behandling av barn och elever. Göra allt de kan för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. Varje år upprätta en plan mot kränkande behandling Kränkande behandling regleras i skollagens kapitel 6. Diskrimineringslagen hanterar kränkningar som har sin grund i någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Är kränkande behandling samma sak som mobbning? Mobbning är inte ett begrepp som används i skollagen

Regeringens proposition 2005/06:38 - Regeringskanslie

 1. främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Skollagen 1 kap, 5 §. På Eklidens skola 7-9 ska all personal i samarbete med elever och föräldrar arbeta för ett varmt och vänligt klimat i skolan där alla kan trivas och känna sig trygga
 2. eringslagen och skollagen förbjuder diskri
 3. Skollagen 5 kap. 3 § Kränkande behandling kan till exempel uttryckas genom nedsättande tilltal, ryktesspridning, förlöjliganden eller fysiskt våld. Kränkningarna kan även handla om att frysa ut eller hota någon. Kränkande behandling kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande
 4. Vidare ska huvudmannen tillse att det genomförs åtgärder för att förhindra sådan kränkande behandling av barn och elever, 6 kap 7 § Skollagen. En plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förhindra och förebygga kränkande behandling ska också upprättas varje år, 6 kap 8 § Skollagen
 5. ering kränker ett barns eller elevs värdighet. Vad som gäller diskri

6 kapitlet skollagen - Skolinspektione

Definitioner av kränkande behandling enligt skollagen (2010:800) kap. 6 Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker en ett barn eller en elevs värdighet och som inte har något samband med diskrimineringsgrunderna. Ett barn eller en elev kan utsättas för kränkande behandling genom att innefattar 6 kap. i Skollagen (2010:800). Samt diskrimineringslagen (2008:567). Skolan ska varje år upprätthålla två planer för likabehandlingsarbetet som innefattar en likabehandlingsplan samt en plan mot kränkande behandling enligt skollagen. Planerna kan sammanföras till en, under förutsättning att innehållet uppfyller lagarnas krav skollagen ha en plan mot kränkande behandling. Men det går bra att sammanföra dem till en enda plan mot diskriminering och kränkande behandling så länge de uppfyller de krav som ställs i lagarna. Planen ska upprättas årligen och är ett viktigt verktyg för att systematisk Motioner om kränkande behandling i skolan (UbU9) Riksdagen sade nej till motioner om kränkande behandling i skolan. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Ub221 Skollagen och mobbning av Sten Tolgfors och Tobias Billström (M) motion 2003/04:.

Frågor och svar kring kränkande behandling

Skollagen om fattar alla som arbetar i skolan. Den gäller alltså inte bara den pedagogiska personalen utan också måltidspersonal, vaktmästare, administratörer, skolhälsovård, städpersonal m fl. Kränkande behandling. Uppdraget att motverka kränkande behandling utvecklas i skollagens kapitel 14 a Definitionen av kränkande behandling är enligt 6 kap 3 § skollagen ett uppträdande som utan att vara diskriminering kränker ett barns/elevs värdighet. Det kan till exempel vara nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjliganden eller slag och sparkar. Kränkningarna kan även bestå av utfrysning eller hot Skolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling och GDPR Skollagen ställer upp krav på skolor och huvudmän att arbeta systematiskt för att motverka diskriminering och kränkande behandling av barn och elever. Brister i detta arbete är en vanlig orsak till ingripanden från Skolinspektionen i deras tillsyn Kränkande behandling definieras i skollagen 6 kap. 3 § som ett uppträdande som utan att vara diskriminering kränker ett barns eller elevs värdighet. Vad som gäller diskriminering regleras i diskrimineringslagen. Den som bedriver verksamhet so

Kränkande behandling är det begrepp som används i 6 kapitlet skollagen. Med kränkande behandling avses ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen (trakasserier eller sexuella trakasserier) kränker ett barns eller en elevs värdighet. Diskriminering enligt diskrimineringslagen finns sj Plan mot kränkande behandling 2 Begrepp Kränkande behandling Den som upplever sig kränkt har alltid tolkningsföreträde. Uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet kan vara: - fysiska (slag och knuffar) - verbala (hot, svordomar, könsord och öknamn) - psykosociala (utfrysning, blickar, alla går när man kommer kränkande behandling inte förekommer. Enligt lag ska skolan upprätta två planer utifrån: − diskrimineringslagen 2008:567 3 kap.16§ Likabehandlingsplan − skollagen 2010:800 6 kap 8§ plan mot kränkande behandling I det praktiska arbetet får vi sammanföra de båda planerna till ett dokument som vi kallar Pla - årligen göra en plan mot kränkande behandling (skollagen) - vid kännedom om att diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling förekommer, se till att utredning görs, åtgärder vidtas och dokumenteras - anpassa organisationen i ett främjande perspektiv för eleverna vid schemaläggning Kränkande behandling är ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen, kränker ett barns eller elevs värdighet. Den som upplever sig kränkt äger tolkningsrätten och därmed måste skolan agera. (Skollagen) 2.5 Mobbning Mobbning är en form av kränkande behandling eller trakasserier som innebär en.

Kränkande behandling är det begrepp som används i 6 kapitlet i Skollagen. Med kränkande behandling avses ett uppträdande, som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen, kränker en elevs värdighet. Diskriminering, enligt diskrimineringslagen, är förenklat att någon missgynnas eller kränks.. Läraren skall uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling. Vad säger skollagen? Bestämmelser i diskrimineringslagen och skollagen förbjuder diskriminering, trakasserier/sexuella trakasserier och kränkande behandling

diskriminering och kränkande behandling s. 9 3 Skolverkets allmänna råd, Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling s. 8 5 2 kap. 9 § skollagen Rutiner vid kränkande behandling i förskolan I skollagen (2010:800) finns bestämmelser om kränkande behandling som innebär att förskola har långtgående föreskrive Plan mot kränkande behandling 2016-2017 Plan mot kränkande behandling (Skollagen kap. 6). Kränkande behandling är ett uppträdande som utan att vara diskriminering kränker ett barns värdighet När det gäller barn i förskolan som kränker andra barn bedöms agerandet inte alltid so Definitioner av kränkande behandling Med kränkande behandling avses ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen kränker ett barns eller en elevs värdighet. En kränkande behandling kan alltså inte kopplas till de sju olika diskrimineringsgrunderna. Kränkande behandling är ett beteende som är oönskat om kränkande behandling till huvudman har en minskning skett jämfört med andra halvåret 2017. Minskningen återfinns i grundskolan, då förskolan och gymnasieskolans anmälningar istället ökat något. Det finns dock fortfarande grundskolor som inte anmält, eller anmält mycket få händelser av kränkande behandling till huvudmannen

Skollagen Skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling 7 § Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. Plan mot kränkande behandling 8 § Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över d Plan mot kränkande behandling 6 (14) 3. Förebyggande arbete: Det förebyggande arbetet syftar till att avvärja risker för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling och utgår från konkreta problem som har upptäckts vid kartlägg-ningen av verksamheten på förskolan. 4 Verksamheter som omfattas av den här planen mot kränkande behandling och diskriminering är grundskola, förskoleklass och skolbarnomsorg. Ansvariga för planen Det är, i enlighet med skollagen (2010:800), rektorns ansvar att se till att planen mot kränkande behandling och diskriminering årligen utvärderas och uppdateras

Lagar och regler - Skolinspektione

enligt Skollagen (2010:800) 6 kap., Diskrimineringslagen (2008:567) samt Förordningen (2011:681) Plan mot kränkande behandling 8 § Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen sk Skollagen Diskrimineringslagen Arbetsmiljölagen Läroplan Gymnasieförordningen Examensmål Kursplan Skollagen(2010:800)-lagenanger övergripandemål för utbildningen i skolansamt övergripanderiktlinjer för hur skolans verksamhet skall utformas.6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling Kränkande behandling är det begrepp som används i 6 kapitlet skollagen. Med kränkande behandling avses ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen (trakasserier eller sexuella trakasserier) kränker ett barns eller en elevs värdighet. Kränkningar kan ske av både barn och vuxen

Ugglan - kungalv

kränkande behandling som avgör vad som är oönskat. För att det ska vara fråga om kränkande behandling enligt lagen måste kränkningen vara märkbar och tydlig. Den som kränker uppträdandet upplevs som kränkande. I många situationer är det uppenbart att ett beteende är kränkande, men om det inte är det så måste barnet elle Kränkande behandling definieras i skollagen som ett uppträdande som kränker barns värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande som kränker barns värdighet. Några exempel är behandling som kan vara slag, öknamn Kränkande behandling är det begrepp som används i 6 kapitlet skollagen. Med kränkande behandling avses ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen kränker ett barns eller en elevs värdighet. Diskriminering är enligt diskrimineringslagen att någon missgynnas eller kränks Vilka skyldigheter har de ansvariga för en skola när en elev blir kränkt eller mobbad? Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman berättar om lagstiftni..

Lärares ingripande mot en elev var inte kränkande

Lagtexten: Skollagen 6 kap. 2, 10 §§ Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling 10 § En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till rektorn 3 Inledning Enligt skollagen1 ska alla skolor upprätta en plan mot kränkande behandling och enligt diskrimineringslagen2 ska det finnas en samlad dokumentation för att förhindra diskriminering, trakasserier och repressalier. Denna plan innehåller både det som skollagen och som diskrimineringslagen föreskriver Skollagen innebär ett förbud mot kränkande behandling och syftet är att förhindra och förebygga kränkande behandling av barn. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2018-201 Skollagen om kränkande behandling Skolan ska verka för en inkluderande verksamhet och har en skyldighet att förebygga och förhindra att elever utsätts för kränkande behandling. Kränkande behandling är ett beteende eller handling som är oönskat av den som blir utsatt, det är med andra ord mobbning Som du kanske förstod så är kränkande behandling inte samma i lagens mening som trakasserier. Olika typer av mobbning regleras alltså i två olika lagar: skollagen respektive diskrimineringslagen. Blir ett barn mobbat för att vara överviktigt eller i klasskamraternas tycke fult, blir det utsatt för kränkande behandling

Vad är kränkande behandling? Föräldraalliansen Sverig

och annan kränkande behandling av barn och elever. Två planer som kan göras till en Förskolan ska nu varje år upprätta två planer för likabehandlingsarbetet, en likabe-handlingsplan (enligt 3 kap. 16 § diskrimineringslagen) och en plan mot kränkande behandling (enligt 14 a kap. 8 § skollagen). De båda planerna kan sammanföras till en I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla det till rektor - Skollagen (2010:800), utdrag ur åtgärder mot kränkande behandling: 7§ Huvudmannen ska se till att det vidtas åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. 10§ Om huvudmannen eller personalen får kännedom om att ett barn elle

Elevhälsan - Kränkande behandling- lämna ut namn på

Kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. Kränkningarna kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. De kan vara synliga och handfasta likaväl som dolda och subtila. Kränkande behandling kan t ex vara nedsättande ord Behandling som är kränkande men som inte har något samband med en diskrimineringsgrund regleras inte i diskrimineringslagen utan i skollagen. Tillsammans med Skolinspektionen övervakar Barn- och elevombudet den del av skollagen (6 kapitlet) som gäller kränkande behandling Kränkande behandling: Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker en elevs värdighet men som inte har en koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. Det kan exempelvis vara slag, knuffar, elaka kommentarer eller utfrysning. Både personal och andra elever kan utsätta en elev för kränkande behandling

Webbkurs - kränkande behandling i skolan JP Infone

Enligt skollagen är kränkande behandling ett beteende som kränker ett barns, eller en elevs värdighet. Det kan till exempel vara nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjliganden, utfrysning, hot eller slag och sparkar. Det kan också vara kränkande behandling om någon skickar elaka mail eller kommentarer på internet eller via sms för kränkande behandling i samband med verksamheten är huvudmannen skyldig att utreda och vidta åtgärder enligt 6 kap. 10 § skollagen. Utredningar rörande kränkande behandling, trakasserier och diskriminering sker i Huddinge digitalt i ett av huvudman framtaget strukturstöd. Det digitala strukturstödet Plan mot kränkande behandling Planen mot kränkande behandling utgår från: • Skollagen 6 kap, • Diskrimineringslagen 1 kap 1 §, 2 kap 5-7 §§, 3 kap 14-16 §§ • Förordning om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling 1-2 §§ • Läroplanen för förskolan (Lpfö 18 BILAGA 4 Rutiner för hur diskriminering och kränkande behandling anmäls, utreds, åtgärdas, följs upp samt dokumenteras i verksamheten. Gäller kränkningar där ele

 • Pc för alla spegel.
 • Billiga båtkapell.
 • Gedesag kontakt.
 • Lund student blogg.
 • Inredning barnrum inspiration.
 • Time out gäster.
 • Samarbetspartner definition.
 • Turist bremen.
 • Tetra pak sommarjobb 2017.
 • Lär dig kommunicera med din partner.
 • Mini displayport till hdmi adapter.
 • Pendeltåg jakobsberg tidtabell.
 • Safari 5.1 9 download.
 • Norwegian forest cat wikipedia.
 • Bild verkleinern ohne qualitätsverlust photoshop.
 • Utrymningsskyltar regler.
 • Parasiter svampar.
 • Star wars episod i – det mörka hotet dreamfilm.
 • Copyright vermerk formulierung.
 • Skillnad på empati och tycka synd om.
 • Gage künstler auftritt.
 • Star tour restplass.
 • Made in italy kläder.
 • Boxning lauren tv.
 • Whistler wiki.
 • Var ska man sitta på kungliga operan.
 • Vakuumpump bil.
 • Piaggio 300 beverly.
 • Gästlista online.
 • Engelskans påverkan på svenska språket.
 • Mtb adventure bilder.
 • Läppfillers uppsala.
 • Ancestry dna pris.
 • Joachim kuylenstierna wikipedia.
 • Adidas supernova 49.
 • Pontiac trans am 1982.
 • Sl terminsbiljett vt 2017 giltighetstid.
 • Framåtroterade axlar.
 • Leksakstraktor att åka på.
 • Lågaffektivt bemötande ur play.
 • Mobilt bankid.