Home

Källkritik begrepp

Källkritik Gamma Förklaring av källkritiska begrepp När du värderar och använder dig av källor är det viktigt att du använder dig av dessa begrepp. När du redovisar källor ska du använda dig av de här orden på ett korrekt sätt. Vissa ord är ganska lika i sin betydelse men du ska ändå kunna alla när du slutar år 9 Källkritik- centrala begrepp och kriterier. En presentation (13:48 min) och genomgång av begrepp och hur man ska använda dem när man diskuterar olika källors trovärdighet och relevans. Gjord av Jakob Björkengren, Ljungenskolan Att utöva källkritik innebär att bedöma om materialet - det vill säga en text, en bild, ett uttalande eller liknande - är trovärdigt och går att använda som informationskälla. När man bedömer eller granskar sitt material finns det olika frågor som avgör om texten är trovärdig - det vill säga om det går att lita på informationen - eller inte Källkritik är kritisk granskning av källmaterial och bedömning av trovärdigheten av påståenden som ges i en informationskälla.Källkritik är en central vetenskaplig metod för att bedöma vilka uppgifter från en uppgiftslämnare som är trovärdiga.. Källkritikens kriterier utvecklades ursprungligen för historievetenskapen, för att värdera vilka uppgifter i historiska och.

Begreppet källvärdering har en mer positiv klang än begreppet källkritik och beskriver samtidigt vad källkritiken handlar om; att bedöma värdet av en eller flera källor och därefter göra ett urval. Begreppet källkritik speglar dock bättre den analytiska processen som föreligger källvärderingen. Vi har därför här på SO-rummet valt att använda källvärdering istället. Källkritik är en kritisk granskning av källmaterial och en bedömning av dess trovärdighet. Leta efter huvudpunkter, stryk under dem. Leta efter ord, uttryck och begrepp som den omgivande texten förklarar eller berättar mer om. Omformulera och använda ett neutralt språk Källkritik på Internet. Vi behöver bedöma trovärdigheten hos allt vi ser, hör och läser, oavsett om det rör sig om någonting din kompis säger, något du läser i en faktabok eller något du ser i en film på youtube Källkritik för elever i årskurs 7-9 När digitala medier blir allt vanligare i undervisningen är det viktigt att eleverna kan granska källor kritiskt. Här är underlag för dig som arbetar med källkritik på högstadiet Start studying Källkritik- begrepp. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Källkritiska begrepp – sobloggalfa

Dessa begrepp kommer vi att arbeta mycket med under SO-lektionerna. Målet är att dessa ord ska bli en naturlig del av vårt SO-språk. Uppgift 1: I din basgrupp ska ni tillsammans slå upp dessa begrepp och diskutera er fram till en förklaring av begreppen så att alla i gruppen förstår vad ordet betyder Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i samband med undersökningar av samhällsfrågor och samhällsförhållanden. Exempel på metoder för att bearbeta information är statistiska metoder, samhällsvetenskaplig textanalys, argumentationsanalys och källkritik. 1b: Massmediers och informationsteknikens roll i samhället Källkritik Information är aldrig helt neutral utan syftet är oftast att på något sätt påverka mottagaren. Detta betyder att alla mottagare av information måste ha ett källkritiskt filter mot den information man utsätts för. All information måste hanteras källkritiskt,. För högre betyg ska du ha med fler källor, mer om den som ligger bakom källan, ha med fler källkritiska begrepp (rödmarkerade nedan), som ska vara välmotiverade. All källkritik ska hålla samma nivå. Källkritiska begrepp som man kan/bör använda sig av (ju fler desto bättre): Objektiv = neutra Källkritik handlar om att avgöra vad som är trovärdigt, och att kunna ifrågasätta det du läser. Internetkunskap hjälper dig att bli en säker och medveten internetanvändare genom att samla kunskap om nätet och digitala tjänster som du har användning för i din vardag

Fyra knep för att plugga matte - UR Orka plugga

Källkritik, del 3 (centrala begrepp och kriterier

Källkritik - vilka nyheter går att lita på? Det kan vara svårt att orientera sig bland alla nyheter och rykten kring corona. Hela tiden uppdateras våra social medier med nya siffror och rubriker Källkritik är viktigt för att det ger varje individ rätten och samtidigt skyldigheten att ta reda på om det som sägs och sprids verkligen stämmer. Vi har alla ett ansvar att ifrågasätta information som känns tvivelaktig även om det kan kännas jobbigt, för att undvika att falsk information får fäste och sprids i vårt samhälle

Källkritik - vad är det

Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang. Idrott och hälsa Syfte. planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil; Kemi Syft Källkritik 3: första- andra och tredjehandskällor Posted on september 2, 2016 av andersess När vi som historiker försöker ta reda på vad som hänt i det förflutna måste vi använda skriftliga källor Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället. Vi ansvarar för internets svenska toppdomän .se och sköter drift och administration av toppdomänen .nu Om källkritik i skolan - Källkritik - konspirationsteorier. Nationelencyklopedin förklarar begreppet konspirationsteori så här: icke styrkt föreställning eller teori som söker förklara en viktig historisk, politisk eller social händelse med en bakomliggande hemlig komplott av ett antal makthavare Källkritik med Bamse Vi nås varje dag av stora mängder information. Redan i tidig ålder är det därför viktigt att man lär sig värdera och kritiskt granska källor. I detta lektionsupplägg ger vi förslag på hur elever med stöd av serier kan arbeta med begreppet källkritik och hur det går att kritiskt gransk

Start studying Källkritik begrepp. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Är allt som sägs och skrivs sant? Vad betyder det egentligen att vara källkritisk? Och hur vet man om man kan lita på en källa? Nyhetsankaret Anna Ankare får lära sig varför det är så viktigt att vara källkritisk. Reportern Jenny Josefsson går på en riktig journalistnit när hon missar källkritiken och gör ett nyhetsinslag som bygger på illvilliga rykten

Källkritik - Wikipedi

 1. Hur historia används och historiska begrepp. Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser. Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag
 2. SST: Källkritiska begrepp ett stöd för ditt källkritiska resonemang. Samtidskriteriet Om en källa produceras i direkt anslutning till händelsen finns det en 100% överensstämmelse mellan händelsen och källans tillkomst i tid och rum. Källan är en förstahandskälla om den som skrev ner det själv var med vid händelsen. Ju längre tid som gått mellan händelse
 3. 9. Sök på NE.se och förklara följande ord och begrepp: a) trovärdig: faktan känns rimlig b) urkund: om man gör ett arbete för första gången, till exempel en uppsats. Den som utnyttnjar till att utge sig själv eller någon annan som handlingen avser. En urkundsförfalsking är om man uppger att man är något man inte är
 4. Källkritik är kritisk granskning av källmaterial och bedömning av trovärdigheten av påståenden som ges i en informationskälla. i begreppet, även om publikationen kan ha granskats kollegialt av andra forskare innan publiceringen. En sekundärkälla granskar, värderar, tolkar och refererar primärkällor

Ordlista (centrala begrepp) Analys = mycket noggrann Källkritik = kontrollera/granska och värdera avsändare (den som producerat materialet). Ordlista / M - P : Medborgare = person som är tillhör en viss stat. Medier = informationskanaler. Metod = hur. Beskrivning Undertexter Begrepp (2) När man läser fakta, ser på nyheter eller hör ett rykte, måste man fråga sig: är det här Det här kallas källkritik, och är en viktig metod inom forskning och studier. Källkritik är lika viktigt i vardagen, för att vi inte ska råka sprida vidare saker som inte stämmer Bilder väljs bort. Bland alla de bilder en fotograf tar väljer en redaktör ut de bilder som passar bäst ihop med en text eller ett inslag. När det gäller rörliga bilder blir urvalet ofta ännu snävare, eftersom materialet klipps ihop för att passa in i tv-tablåerna Källkritik hjälper en att bestämma vilka källor som är trovärdiga och vilka som inte är det. Sant och falskt. Man sorterar källor. 5. Sök på NE.se och förklara följande ord och begrepp: a) trovärdig =pålitlig källa pålitlighet b). Utveckla begrepp, hypoteser och teorier Nå helhetsförståelse Nå generella slutsatser utifrån relativt små urvalsgrupper Fallstudier (ett strategiskt urval och en analysenhet) kvalitativ metod Syfte: utveckla helhetsförståelse, begrepp, teorie

Källvärdering och källkritik Historia SO-rumme

Källkritik. Inom historisk forskning är begreppet källkritik centralt, och det har ofta en betydligt djupare betydelse än inom de flesta andra discipliner, om än tätt följt av många humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen Begreppet har vid tidigare tillfällen använts och barnen är medvetna om vad det innebär. För att få reda på om källan i slutet, den som är sist, Barnen har själva gjort sina föräldrar medvetna om källkritik och samtalen har fortsatt även utanför förskolan Teori - centrala begrepp, källkritik, historiebruk > Anngli1 > Historia. What Is a Scientific Theory? A scientific theory is a specific type of theory used in the scientific method. The term theory can mean something different, depending on whom you ask

Källkritik - www.larare.a

Källkritik 1. Äkthetskriteriet: Är källan trovärdig och är den vad den utger sig att vara? Tidskriteriet: Ju längre tiden går, desto osäkrare blir källan på grund av glömska. Om ett mord skedde 50 år kan man inte förlita sig på vittnena eftersom att de antagligen glömt bort en del av händelsen eller blandat in andr Källkritik En studie om gymnasieelevers attityder kring källkritik Jonas Kolmodin Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik begreppet då det innehar en stor vikt för ämnet, vilket framkommer i resultatdiskussionen. 1.2.1 Fakta, information och kunska Stora brister i källkritik enligt forskare En aktuell studie från Stanford University i USA visar tydligt hur svårt skolelever och även erfarna akademiker har att värdera källor på internet. Bristande förmåga till källkritik är ett utbrett problem, konstaterar Thomas Nygren, forskare vid Uppsala universitet och verksam vid Stanford History Education Group som ligger bakom den.

Genomgång av Mla om källkritik med fokus på historiska källor. Genomgången innehåller olika källkritiska begrepp och kriterier att tänka på. I genomgången behandlas primärkälla. Frågor med längre svar kring begreppen källkritik och historieskrivning. Fokus ligger bland annat på hur källkritik växt fram, källkritikens betydelse i historieskrivning, de fyra källkritiska huvudkriterierna, skillnaden mellan kvarlevor och berättande källor, bröderna Weibull, könsperspektiv, postkolonialt perspektiv, framstegstanken och analys av diskursen (se alla frågor.

Källkritisk metod - Stagneliusskola

 1. Här diskuteras vetenskapsteori, ibland kallat vetenskapsfilosofi, och innehållet i begreppet vetenskap. Syftet är att försöka definiera viktiga begrepp och att ge studerande en sammanfattning av området
 2. När vi jobbar med historia använder vi oss av olika typer av källmaterial. -Brev -Tidningar -Dagböcker -Fotografier -Osv 4. Är källan vinklad eller inte vinklad? -Tendentiös = vinklad = partisk = subjektiv Exempel på detta är att fråga supporters till lagen nedan om hur matche
 3. Källkritik i en digital värld En gång för flera hundratusen år sedan lyckades människan omvandla sina cirka 30 olika ljud till ord. Talspråket blev för 100 000 år sedan ett bildspråk, som för 10 000 är sedan utvecklades till ett skriftspråk
 4. Söktips & källkritik. Här hittar du tips på hur du kan förbättra dina sökningar när du letar efter material i databaser. Samt vad du ska tänka på när du letar material på webben. Enkla knep för en bättre sökning Bind ihop titlar, fraser och begrepp med T.ex. hållbar utveckling.
 5. Frågor och svar kring begrepp som kan anses relevanta i debatten kring massmedia. Fokus ligger bland annat på selektiv perception, brytande mot Tryckfrihetsförordningen (ärekränkning och förtal), public service, medieägande, inskränkningar i den svenska yttrandefriheten enligt TF och TGL, samt vikten av källkritik
Sömn och träning minskar stressen - UR Orka plugga

Vi lyfter källkritik och vikten av att vara frågande till källors äkthet speciellt i valtider. Maktens fördelning Landstinget och kommun . Uppgift till lektion Ni ska förklara vad som händer efter valet. Begrepp: Eleven använder enkla och vissa av de begrepp som hör till ämnet

Primära källor och källkritik är begrepp som återfinns i de nya kursplanerna. Eleverna får tillfälle att tolka unikt och historiskt källmaterial och utifrån det dra slutsatser om människors levnadsvillkor i det förflutna och få förståelse för hur historia skapas Källkritik handlar om att undersöka och granska information och fakta för att se vad som är sant eller ibland falskt. Innan du börjar är det bra att gå igenom de begrepp som du kommer att möta i arbetet med källkritik. Följ länkarna och diskutera vilka begrepp du/ni kände till innan Källkritik är svårt. När erfarna forskare och journalister ibland misslyckas, hur ska då jag som privatperson lyckas? Trots svårigheterna finns det mycket som man kan göra för att utveckla sin källkritik Källkritiska begrepp och övningar Fakta om källkritik — en handledning i allmän källkritik och källkritik på internet Källkritik är en metod som du använder för att granska den information som du får från olika källor, för att ta reda på om informationen är trovärdig och går att lita på. Du tar reda på källans egenskape

Spela spel, ta en quiz och öva samhällskunskap. Välj bland 27 roliga och gratis spel i detta skolämne som passar både hemma och i skolan KÄLLKRITIK! ÄMNESRELEVANTA BEGREPP! Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 4.0 Internationell Licens. Powered by Create your own unique website with customizable templates Välkommen till SO-begrepp. Nu finns det över 500 begrepp från ämnena geografi, samhällskunskap, religion och historia. Begreppen är organiserade efter bokstavsordning för att det ska vara lätt att använda. Klicka bara runt på varje bokstav för att hitta Inlägg om källkritik skrivna av Redaktionen Motargument, Sara Apell, Jan Kjellin, Johan Löfström, David Ehle, Xzenu Cronström Beskow, Tomas Ekroth och .Maria Robsah Området Lag och rätt behandlar de grundläggande förutsättningarna för att delta i samhället och vara en del av detta och omfattar och demokratiska fri- och rättigheter samt de skyldigheter som finns i demokratiska samhällen och etiska dilemman kopplade till dessa.Slutligen innehåller även området studier av det svenska rättssystemet och lagar, regler och normer samt hur dessa.

Denna bok är en omarbetning, utveckling och utvidgning av den första upplagan. Här ges bl.a. större utrymme åt utredande samtal med barn samt åt källkritik och tankefel. I boken presenteras begrepp, principer och felkällor som bör beaktas för att utredningsarbete skall bli sakligt och konstruktivt så att barn kommer till tals och deras intressen främjas. Boken utgår från kognitiv. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö Källkritik Gamma Förklaring av källkritiska begrepp När du värderar och använder dig av källor är det viktigt att du använder dig av dessa begrepp. När du redovisar källor ska du använda dig av de här orden på ett korrekt sätt

Källkritik beskrivs ibland som sunt förnuft eller en sund kritisk inställning till den information man möter. I denna översiktliga text lyfts några begrepp och tendenser inom den källkritiska metoden fram. Synlighet och sammanhan sammanhang har uttryckts att det finns svårigheter i att undervisa just kring källkritik och att det därför känns angeläget att studera området.6 Begreppet informationskompetens används ändå vid flertalet tillfällen i den här uppsatsen, eftersom de båda begreppen är starkt sammankopplade. Begreppsdefinitioner komme Den klassiska källkritiken utgår som bekant från begreppen. närhet; äkthet; beroende; tendens; och ofta, kontext. Detta är begrepp som är avsedda för professionella historiker, så det är inte helt lätt för högstadieungdomar att greppa dem. Det kan också vara svårt för elever att få syn på hur de ska få metoden fungera i andra. Källkritik för Internet Oavsett vem som ägnar sig åt informationssökning på Internet är källkritik ett centralt begrepp. Kan man lita på de besked och budskap som finns att tillgå på Internet

4. Vad menas med källkritik och vad är källkritikens uppgift? 5. Inom vilken vetenskap utvecklades källkritiken? 6. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Redogör med egna ord för vad dessa innebär. 7 Korta filmer från svenska yle.fi, som sätter in källkritiken i ett aktuellt sammanhang. Källkritik på 11 minuter (Mats Lindberg 15 september 2015) En (filmad) prezi förklarar med tydliga exempel förklarar källkritiska kriterier och källkritiska begrepp. Källkritik - grundkurs (Jakob Björkengren 11 januari 2015 Grundläggande begrepp i Historia. Källkritik 4: Äkthet → 5. Källkritik 3: första- andra och tredjehandskällor. Posted on september 2, 2016 av andersess. När vi som historiker försöker ta reda på vad som hänt i det förflutna måste vi använda skriftliga källor Källkritik med Bamse - ett lektionsupplägg för åk 1-6. - Vi ville skapa ett upplägg där eleverna kan arbeta med begreppet källkritik och hur det går att kritiskt granska källor samt våga ifrågasätta en källas trovärdighet Ingen källkritik där! Men sen har jag också insett att verkligheten är mer komplex än så. Jag tror dock att det är fel att haka upp sig på begreppet dynamisk ackumulator och tro att man skulle kunna förklara något med mineralinnehållet i olika växters blad

Digitala begrepp - UR Orka plugga

Begrepp 1 Metodologi Metod Kvalitativ Kvantitativ Begrepp 2 Teori Teoribildningar Förklaringsmodeller Källkritik. Materialet behandlar endast de brott som rapporterats in till polisen. D ärför kan inte den faktiska m ängden brott m ätas(validitet). Styrdokumentet berättar hu Söktips och källkritik. Här hittar du tips på hur du kan förbättra dina sökningar när du letar material i databaser och på webben. Enkla knep för en bättre sökning Bind ihop titlar, fraser och begrepp med T.ex. hållbar utveckling Denna sökning hittar bara. begreppet källkritik när det kommer till information på internet, samt hur de väljer att gestalta källkritiken didaktiskt. Detta i hopp om att finna möjliga förklaringar till varför det förekommer brister i undervisningen av källkritik. För att kunna ge svar på detta gjordes valet att intervjua sex verksamma svensklärare

Guide för källkritik för lärare - Skolverke

 1. Digitala lektioner är en kostnadsfri lärresurs från Internetstiftelsen med lektioner och material som täcker allt som rör digital kompetens och programmering i grundskolan. Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället
 2. Källkritik är viktigt i ett demokratiskt samhälle. Att vara källkritisk är ett sätt att värna demokratin. Ett modernt psykologiskt försvar ska värna om demokratin och säkerställa ett öppet och demokratiskt samhälle med åsiktsfrihet och fria medier
 3. Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang. Hela lektionen ägnas åt källkritik. Källmaterialet som eleverna skall arbeta med speglar levnadsvillkoren för människor under svenskt 1930-tal

Källkritik- begrepp Flashcards Quizle

 1. Välkommen till Lärportalen. Här finns material för att utveckla undervisningen tillsammans med dina kollegor. Läs nyskrivna artiklar, se undervisningsfilmer och lyssna på intervjuer med forskare inom pedagogik och didaktik
 2. Under allmänna begrepp definieras begrepp som till exempel förändring, kontinuitet och källkritik. Tanken med momentet är att eleverna ska förstå de allmänna begreppen inom historieämnet för att sedan kunna få en bättre förståelse för det de läser inom till exempel olika tidsepoker såsom högkulturer och antiken och 1900-talets historiska utveckling
 3. Källkritik är inte bara en fråga som är aktuell när vi möter information digitalt, informationssökning, källkritik, med mera. Boken inleds med en förklaring av viktiga ord och begrepp som är bärande för boken och avslutas med en uppslagsdel. Det märks att författaren har koll på elevernas nätvardag
 4. STEG 1. Sammanfatta begreppen. Vi rekommenderar att läraren börjar med att ringa in de begrepp som man skall arbeta med. I mellanstadiet kanske man riktar in sig på vandringssägner och ryktesspridning medan de äldre barnen kanske får diskutera politiska effekter av propaganda eller fake news
 5. Källkritik som fenomen uppfattas som svårt av både elever och lärare. Flera internationella studier har gjorts med dessa resultat vilket visar sig stämma överens med Skolverkets beskrivning av området. Det framgår också att källkritik är en del av begreppet informationskompetens, ett begrepp som använts sedan 70-talet. Syft
 6. Lista begrepp alfabetiskt Begreppsinformation > händelser och handling > händelser och evenemang > processer > verksamhet > psykologi > kognition > bedömning > kritik > källkritik
 7. dre kreativa sätt att lära in nya begrepp. Nedan följer sedan en liten illustration över hur det kan se ut. Förhör en kompis. Välj bilder. Skriv en motivation till på vilket sätt bild och begrepp passar ihop. Rappa Ge julklappar. Tänk dig att du gör om all

Du ska även få ökad kunskap inom källkritik och kunna redogöra för en viss varför information är bra eller mindre bra att använda. Du ska lära dig och kunna använda ord och begrepp som tillhör arbetsområdet, som till exempel massmedia, källa, fakta. åsikt Begrepp; Källkritik 1. Vad är en källa? Nånstans man får infomation av. 2. Vad menas med en kvarleva? Ge några exempel på kvarlevor. Nått som vittnar att nått har hänt som t ex. brev,runor,ruiner och dagböcker. 3. Berättande källor kan vara antingen skriftliga eller muntliga till källkritik (Regeringskansliet 2017-09-13). Bibliotek, och därmed bibliotekarier, att förbereda människor för de utmaningar som nätverkssamhället för med sig. Begreppet källkritik har en lång historia, men källkritik har sedan webbens genomslag uppmärksammat Källkritik är ett begrepp som är ständigt aktuellt. Man kan tala om det som ett förhållningssätt, en kompetens eller en metod. Det genomsyrar alla olika delar av samhället, och därmed även skolan

I senaste avsnittet av URs utmärkta Lärlabbet behandlas källkritisk förmåga i skolan, något som det diskuteras allt mer i skolvärlden och som blir än mer högaktuellt i och med att den nya läroplanen införs nästa sommar. Nya skrivelser om digitaliseringen införs där begrepp som informationssökning, källkritik och sökkritik får en större tyngd Viktiga begrepp att lära sig inför tentan i metod.Listan är inte heltäckande för vad som kan komma på tentan, men kan ni begreppen nedan så klarar ni tentan.

Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang. Hi 7-9 Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser Informationssökning och källkritik • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, Sammanställningarna innehåller enklabeskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp

Källkritiska begrepp - sobloggalf

Övning: nivå BDet finns många begrepp inom de fält som studeras inom detta projekt. Dels handlar det om vetenskaperna, om man nu får kalla de så, dels de objekt man studerar, det vill säga människorna som faller offer för detta. Om man arbetar med detta som ett tema är det bra om man känner till de centrala begreppen. Här nedan följer en uppräkning av några sådana centra Källkritik är ett återkommande kunskarav i SO-ämnena, även om det poängteras extra i historieämnet. Det kan alltså vara bra att träna på de källkritiska begreppen och verktygen. Citatet nedan är saxat ur kunskaraven för ämnet historia Fördjupning - Ord, begrepp och källkritik. Spännande var att se hur olika eleverna tolkade bilden. Några sa att de såg en polis som blev sparkad på, andra sa att de såg en polis som fick hjälp av en demonstrant. Några sa att killen som står upp är rasist och killen som ligger ner är antagligen invandrare och blir misshandlad

Källkritik - en utmaning - Statens medierå

Källkritik - sakerhetspolitik

Boken första två kapitel diskuterar nyhetsmediernas betydelse som informationskälla och roll som historiens kladdbok. Vi pekar på olika former för marknadstryck som i vår tid tenderar att underminera källkritisk granskning och upplösa gränserna mellan journalistik och reklam. Kapitel 3 handlar om journalistikens normer om sannfärdighet, saklighet och trohet mot verkligheten och. Flera komplexa begrepp, främst det traditionella, det västerländska, etniskt mode och etnisk dräkt används i uppsatsen och kräver en genomgång. Begreppen västerlandet, väst och västerlänningar har sin historiska bakgrund i och med de koloniserande europeiska länderna i västra Europa under 1600- 1700- och 1800-talet Historia I ger dig verktyg för att förstå, ifrågasätta och förklara det som händer i dag, tillsammans med grundläggande kunskaper om historisk metod, källkritik och vetenskapliga begrepp Historiestudierna lär dig att analytiskt och kritiskt granska det du läser. Källkritik är en grundläggande del i hur en historiker arbetar I vår verksamhetsplan står att vi strävar efter att elever som slutar åk 3 inom informationssökning och källkritik har arbetat med begreppet källa och olika källor, att veta skillnaden mellan faktaböcker och skönlitteratur, att hitta information i berättande och beskrivande texter och en rad andra punkter - läs gärna mer här!. Hur kan man arbeta med detta i lågstadiet

SO-Johans SO-blogg : Källor & källkritik

Utbildning i Källkritik på Internet 2016 Föreläsning av IT-pedagogen Umeå i samarbete med Mediapoolen AB och Kultur i Väst Plats Mediapoolen Borås, Skaraborgsvägen 35 E Tid: Kl 09.00 - 16.00. Start med kaffe. Deltagaravgift: 1000 kr (Faktureras) Du lär dig värdera webbsidor och webbinnehåll, särskilja manipulation från information, göra användbara bedömningar av objektiviete Träna på och förklara begrepp om Egypten. Aktivitet om flodkulturer i historia för årskurs 7,

Förstå kunskaraven - UR Orka plugga
 • Benjamin buttons otroliga liv trailer.
 • Pingstkyrkan eskilstuna.
 • Bronsaldern i sverige.
 • Mann mit hund buch.
 • Team sportia skridskor.
 • Palmitos park inträde.
 • Näringslära bok.
 • Vattenprov ystad.
 • Indisk religiös skrift.
 • Hamra tänndalen.
 • Hvilan gymnasium kungsholmen.
 • Orbit system.
 • Unicef företag.
 • Skydda håret under natten.
 • Deutsch perfekt abo.
 • Leker vilt korsord.
 • Kiropraktor högkostnadsskydd stockholm.
 • Honolulu öar.
 • Finch whisky heroldstatt.
 • Spela spel pod patreon.
 • Gravid tänka på i början.
 • Reddit dank memes.
 • Fullmetal alchemist netflix imdb.
 • ليبانون ديبابت.
 • Närmaste flygplats ischgl.
 • Tatuera runt ögonen.
 • Cervical mucus svenska.
 • Rückennummer nationalmannschaft 2018.
 • Genteknik för och emot.
 • Ont i bakhuvudet och illamående.
 • Ndr hamburg journal gewinnspiel.
 • Carlisle cullen.
 • Tidningen veteranen.
 • Nordpeis monaco hög bas.
 • 1 aubergine kcal.
 • Frisörsax jula.
 • San diego zoo.
 • Mq skinnbyxor.
 • Namnmärkning kläder.
 • Best sims 3 hair mods.
 • Sjukgymnastik växjö.